Som en del av den gröna given ser EU-kommissionen över klimatrelevant lagstiftning för bättre anpassas till målet om klimatneutralitet till 2050. Kommissionen kommer efter sommaren att presentera ett förändringsförslag till en av de lagliga grundpelarna inom den europeiska transportpolitiken, den nuvarande förordningen för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Kommissionen har nu öppnat ett samråd och önskar få in synpunkter på vad ändringsförslaget ska innehålla. Samrådet är öppet till den 5 maj. 

EU-kommissionen förbereder en revidering av förordningen om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T. Detta för att bättre anpassa EU:s transportpolitik till EU:s högre klimatambitioner, som konkretiseras i mål om kraftigt minskade växthusgasutsläpp till 2030 och målet om klimatneutralitet till 2050, såsom anges inom den gröna given. Transportsektorn står för mer än 25% av EU:s växthusgasutsläpp. Ett hållbart europeiskt transportsystem har därför en nyckelroll att spela för att minska växthusgasutsläppen på ett kostnadseffektivt sätt.  Kommissionen, som i november förra året publicerade en initial konsekvensbedömning på hur TEN-T ska revideras, vill också ställa om den europeiska transportsektorn till att bli mer digital och motståndskraftig.

Vad händer nu?
Färdplanssamrådet är öppet fram tills den 5 maj. Kommissionen planerar att presentera förslaget en reviderad förordning för TEN-T under det tredje kvartalet i år, men det är troligt att förslaget kommeratt bli försenat.

Bakgrundsinformation om EU:s transportpolitik och TEN-T
EU:s transportpolitik har tre huvudsakliga styrdokument: en strategi (strategin för hållbar om smart mobilitet – som ersatt den så kallade vitboken om ett gemensamt europeiskt trasnportnät), en förordning om det transeuropeiska transportnätet TEN-T (under revidering) och ett finansieringsverktyg, sektorsprogrammet Connecting Europe Facility CEF.

Det transeuropeiska transportnätet ska stärka den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållning inom EU och bidra till inrättandet av ett gemensamt europeiskt transportområde som är effektivt och hållbart, ökar fördelarna för sina användare och städer tillväxt för alla. Konkret omfattar kriterier och kartor över prioriterade sträckor inom EU.

Bakgrundsinformation om samråd
Samråd fungerar som ett europeiskt öppet remissförfarande. Samråd är öppna för 12 veckor och består oftast av en enkät och en möjlighet att skicka in kompletterande positionspapper. Samråd en mycket god formell påverkansmöjlighet och Central Sweden uppmanar medlemsregionerna att svara.

För mer information
Samrådet om konsekvensbedömningen av revideringen av förordningen för TEN-T finns här.
En sammanställning (från 2015) om den nuvarande förordningen för TEN-T och det nuvarande finansieringsverktyget CEF finns här: TEN-T & CEF

Positionspapper kopplat till EU-kommissionens tidifare offentliga samråd om utvärderingen av förordningen (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T:

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92