Den nuvarande vitboken för transport som vägleder EU:s transportpolitik såsom CEF och TEN-T, är från 2011. Den kommer troligtvis att ersättas med en ny strategi för hållbar och smart mobilitet. Den nya strategin är en del av den gröna given och ska bidra till att EU:s transportsektor minskar utsläppen med 90% till år 2050. Kommissionen har nu öppnat ett samråd för att få in synpunkter på utformningen av den nya strategin. Samrådet stänger den 23 september.

Kommissionen har öppnat ett nytt gemensamt samråd om den kommande strategin för hållbar och smart mobilitet samt om vitboken om transport från 2011. Vitboken, som är grundläggande för EU:s nuvarande transportpolitik (såsom CEF och TEN-T) och som innehåller målsättningar för Europas transportsektor till 2030 och 2050, har även tidigare utvärderats. Central Sweden tolkar det som att den nya strategin för hållbar och smart mobilitet kommer ersätta den nuvarande vitboken som övergripande och vägledande policy för EU:s framtida transportpolitik, vilket gör det viktigt att svara på detta samråd. Samrådet består av en enkät med möjlighet att skicka in ett positionspapper och är öppet fram till den 23 september 2020.Första delen av samrådsenkäten berör vitboken medan andra delen berör framtida EU-åtgärder inom transport och mobilitet, med utgångspunkt i den europeiska gröna given som fastställer att EU ska vara klimatneutralt till 2050. Det tredje avsnittet handlar om möjliga utmaningar och vilka politiska åtgärder som kommer krävas för att genomföra en grön och digital omställning av transport- och mobilitetsektorn.

Covid-19-pandemin har haft allvarliga konsekvenser för Europas mobilitet- och transportsektor och kommissionen menar att EU måste investera mer för att skapa en mer rättvis, miljövänlig, digital och resilient framtida europeisk transportsektor. Vidare lyfter kommissionen fram att om EU ska uppnå klimatneutralitet till 2050, måste transportsektorns utsläpp minska med 90 % fram till 2050. Sektorn bör även bidra till nollföroreningsmålen i den europeiska gröna given, genom att minska utsläppen i luft och vatten och minska bullret. Betydande insatser behövs således inom väg-, tåg-, flyg- och vattenvägstransport för att minska utsläppen och de negativa miljöeffekterna.

Kommissionen planerar med bakgrund mot detta att under slutet av 2020 anta den övergripande strategin för hållbar och smart mobilitet, med tillhörande framtida politiska åtgärder. Strategin kommer förutom klimat- och miljöområdet även att omfatta såsom skydd och säkerhet, sociala aspekter (inklusive tillgänglighet och prisvärdhet), förbindelser och frågor kopplat till den inre marknaden.

För mer information
EU-kommissionens sammanfattning av resultaten från 2019 års samråd om vitboken finns här.
Mer information och länk till att svara på samrådet finns här.
Enkätens frågor finns att läsa igenom här: Samrådsenkät vitbok smart och hållbar transport.

 

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 486 46 23 75