Europeiska regionkommittén presenterar ett nytt pilotprojekt, RegHub, baserat på rekommendationerna från EU-kommissionens arbetsgrupp för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” presenterade i juli 2018. Syftet med pilotprojektet är att  stärka städernas och regionernas inflytande i EU:s beslutsfattande. 20 regioner kommer väljas ut för att delta i projektet. Sista ansökningsdagen är den 30 november.

Den 9 oktober presenterade Europeiska regionkommittén initiativet RegHub, som syftar till att stärka subsidiaritetsprincipen i EU:s beslutsfattande. Subsidiaritetsprincipen innebär att Europeiska unionen endast bör vidta lagstiftningsåtgärder inom områden som inte kan tas av medlemsstaterna själva på de olika nivåerna. Detta effektiviserar beslutsfattandet inom EU och säkerställer samtidigt att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt. Syftet med pilotprojektet är att undersöka hur rekommendationerna från den av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker inrättade arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare”, kan förverkligas. Pilotprojektet kommer pågå under perioden 2019–2020 och 20 regioner i EU har möjligheten att delta.

I november 2017 inrättade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en arbetsgrupp för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare”. Arbetsgruppen fick i uppgift att granska tre frågor:

 1. Hur kan subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bättre tillämpas inom EU- institutionerna
 2. Hur kan de regionala och lokala myndigheterna och de nationella parlamenten bättre fås med i arbetet med att utforma och genomföra EU:s politik?
 3. Förekommer det politikområden där befogenheter med tiden kan återföras till medlemsstaterna

Utifrån frågorna tog arbetsgruppen tillsammans med andra berörda parter fram nio rekommendationer med genomförandeåtgärder riktade till nationella parlament, regionala och lokala myndigheter, Europeiska regionkommittén, Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen. Rekommendationerna presenterades i juli 2018 och används nu som underlag i RegHub-initiativet. Syftet med pilotprojektet är att undersöka hur rekommendationerna från rapporten kan förverkligas.

Arbetsgruppens 9 rekommendationer:

 1. En gemensam arbetsmetod (”assessment grid”) bör användas inom EU:s institutioner och de nationella-, regionala-, och lokala institutionerna för att hantera utmaningar kopplat till principen om subsidiaritet, proportionalitet och den rättsliga grunden i ny- samt befintlig lagstiftning.
 2. EU-kommissionen bör tillämpa mer effektiva subsidiaritetskontroller i nationella parlament.
 3. Tidigare fördrag bör revideras så nationella parlament har 12 veckor på sig att förbereda sina synpunkter på lagförslag kopplat till subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen samt den rättsliga grunden för lagförslaget. Idag har nationella parlament 8 veckors förberedning.
 4. Engagera och involvera nationella, regionala och lokala myndigheter i beslutsfattandet tillsammans med EU-kommissionen, nationella parlament och Europeiska regionkommittén.
 5. EU-kommissionen bör ta hänsyn till territoriella effekter på lokal och regional nivå i analys, utvärdering och riktlinjer.
 6. Europaparlamentet och Ministerrådet bör kontinuerligt utgå från närhetsprincipen i sina förhandlingar och vid implementering för att öka medvetenhet kring lokala och regionala myndigheters utmaningar.
 7. Regionala- och nationella parlament samt Europeiska regionkommittén bör förbättra sin kommunikation genom att exempelvis effektivisera sin informationsspridning.
 8. EU-kommissionen bör utveckla ett tillvägagångssätt för att identifiera och utvärdera lagstiftning utifrån subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen och lokala och regionala myndigheters roll.
 9. Den nya EU-kommissionen, tillsammans med Europaparlamentet och Ministerrådet bör effektivisera implementeringen istället för att initiera ny lagstiftning i utvecklade eller nyligen reviderade områden.

Ansökningsperioden är öppen och sista ansökningsdagen är den 30 november.

För mer information

Ansök till RegHub här

Läs mer om RegHub här

Läs mer om arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” här