Under SveRegs webbinarium den 1 oktober uppmanade EU-ambassadör Lars Danielsson lokal och regional nivå att ta en aktiv roll i utvecklingen av den nationella återhämtningsplanen som kan innebära 40 miljarder extra finansiering till Sverige i nästa programperiod genom faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Under webbinariet lyftes även farhågan att förhandlingarna om strukturfonderna troligtvis bli försenade samt ett tydligt medskick från kommissionen att ERUF-programmen ska beskriva de interregionala och transnationella åtgärder programområdet planerar att genomföra i nästa programperiod. Webbinariet går att se i efterhand, kontakta oss på Central Sweden för att få tillgång till länken.   

Den 1 oktober anordnade Central Sweden tillsammans med de andra svenska stads- och regionkontoren och SKR i Bryssel (SveReg) webbinariet Nya program, nya möjligheter – hur kan EU stärka lokal och regional utveckling? Under webbinariets första del deltog Lars Danielsson, EU-ambassadör och Jeanette Lund, näringspolitiskt råd, från Sveriges ständiga representation vid EU samt Helena Sundblad Schäfer, handläggare på EU-kommissionens generaldirektorat för region- och stadspolitik (DG REGIO). Danielsson gav en uppdatering om förhandlingarna i Europeiska rådet, hans budskap till de regionalt utvecklingsansvariga var att man kan räkna med att den budget som lades fast vid stats- och regeringschefernas överenskommelse om långtidsbudgeten 2021 – 2027 och det nya återhämtningsinstrumentet Next Generation EU (NGEU) i juli kommer att stå fast. De regionalt utvecklingsansvarig kan därmed fortsätta det redan pågående uppdraget kopplat till programmeringen som planerat. Det som kan bli försenat, menade Danielsson, är förhandlingarna kopplat till medlen från NGEU. Varje medlemsstat, inklusive Sverige, ska utarbeta en återhämtningsplan för att ta del av medlen inom faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) som för Sveriges del kan innebära 40 miljarder SEK. Danielsson uppmanade lokal och regional nivå att analysera möjligheterna att ta del av dessa medel och inleda en dialog med Finansdepartementet om detta.

Jeanette Lund, näringspolitiskt råd på Sveriges ständiga representation vid EU beskrev hur arbetet med förhandlingarna om den sammanhållningspolitiska lagstiftningen fortlöper. Lund informerade bland annat att förseningar är att vänta, hennes bedömning är att bland annat ERUF och ESF-förordningarna inte kommer att vara slutförhandlade innan tidigast mars 2021.

Helena Sundblad Schäfer, handläggare på EU-kommissionens generaldirektorat för region- och stadspolitik (DG REGIO), gav därefter en uppdatering kring kommissionens dialog med svensk nationell och regional nivå gällande programmeringen av strukturfonderna i Sverige. Sundblad Schäfer gav en tydlig uppmaning till de regionalt utvecklingsansvariga att lägga stor vikt vid kravet att beskriva de interregionala och transnationella åtgärder programområdet planerar att genomföra. Om det inte finns tydliga åtgärder kopplat till detta ska programområdet beskriva planen för hur man ska påbörja ett sådant samarbete.

Sundblad Schäfers medskick ledde sömlöst in diskussionen in i webbinariets andra del som behandlade frågan om samverkan mellan olika EU-fonder och program. Lisa Virén, utvecklingsledare vid Region Örebro Län, gav under denna del av webbinariet en inblick i hur frågan om samverkan mellan ERUF och andra relevanta EU-program har diskuterats i arbetet med ERUF-programmeringen. Detta följdes av en dialog mellan Lisa, Karin Aase och Johan Lindberg på Vinnova samt Madelen Nilsson och Maria Evertsson på Tillväxtverket. Dialogen kretsade kring smart specialiserings roll i ökad interregional samverkan och samverkan mellan bland annat ERUF och Digitala Europa samt Horisont Europa. Talarna var överens om att fortsatt fördjupad dialog kring detta välkomnas.

Seminariet går att se i efterhand, kontakta oss på Central Sweden för att få tillgång till länken.

Lisa Virén, utvecklingsledare på Region Örebro län, gav under webbinariet en inblick i hur frågan om samverkan mellan ERUF och andra relevanta EU-program har diskuterats i arbetet med ERUF-programmeringen i Östra Mellansverige

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58