Under 2021 startar Vanguardinitiativet två nya pilotprojekt, ett inom smart hälsa samt ett inom artificiell intelligens (AI). Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län är alla medlemmar i Vanguardinitiativet och kan därmed erbjuda möjligheten för företag, kluster, lärosäten med flera i regionerna att delta i utvecklingen av dessa två nya pilotprojekt tillsammans med andra europeiska regioner.

Vanguardinitiativets medlemmar har beslutat att under 2021 starta två nya pilotprojekt, ett inom smart hälsa samt ett inom artificiell intelligens (AI). Vanguardinitiativet är ett europeiskt nätverk bestående av 38 europeiska regioner som samlas kring prioriteringarna i regionernas innovationsstrategier för smart specialisering. Huvudaktiviteten i nätverket är de pilotprojekt som nätverkets medlemmar driver tillsammans. Central Swedens medlemsregioner; Dalarna, Gävleborg och Örebro län är alla medlemmar i nätverket. Övriga svenska medlemmar är Region Värmland samt Region Skåne. Med de två nya pilotprojekten driver nätverkets medlemmar nu totalt sju pilotprojekt:

  • Energi-applikationer off-shore (ADMA Energy)
  • 3D-printing (3DP)
  • Effektiv och hållbar tillverkning (ESM)
  • Bioekonomi
  • Nanoteknologi
  • Smart hälsa
  • AI

Genom medlemsavgiften samfinansierar nätverkets medlemsregioner utvecklingen av samtliga sju europeiska pilotprojekt. Aktörer från Region Gävleborg och Region Örebro län deltar särskilt i utvecklingen av pilotprojektet inom 3D-printing och Region Dalarnas medlemskap i ADMA Energy öppnar möjligheten för aktörer från Dalarna att delta i utvecklingen av detta pilotprojekt. Inom pilotprojekten samverkar kluster, science parks, lärosäten och företag från de deltagande regionerna för att utveckla nya produkter och lösningar i Europa.

Ett exempel på detta är projektet NeSSIE som ADMA Energy driver. NeSSIE står för North Sea Solutions for Innovation in Corrosion for Energy och är ett europeiskt samarbetsprojekt i vilket åtta partner från fem länder ingår, däribland Dalarna. Projektet ger möjlighet för både små och större företag i Dalarna att utveckla och eventuellt leverera sina material och komponenter till de demonstrationsprojekt som ska utvecklas inom ramen för NeSSIE. Dalarna Science Park koordinerar Dalarnas deltagande i projektet.

Ett annat exempel är 3DP Pan EU syftar till att främja kännedom, kunskap om och nyttjande av 3D-printing i Europa genom att underlätta för små och medelstora företag att få tillgång till högkvalitativa tjänster som testning, validering och certifiering av 3D-Printing lösningar. Genom finansiering från 3DP Pan EU driver Örebro universitet tillsammans med Universitetet i Bologna ett projekt som kommer att analysera hållfastheten i nya smart designade 3D-printade delar.

För mer information
Läs mer om Vanguardinitiativet här
Läs mer om NeSSIE här
Läs mer om 3DP Pan EU här

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom innovation med fokus på smart specialisering
samt sammanhållningspolitiken

+46 (0) 72 084 90 75