Statsstöd ska kunna ges för utbyggnad av bredband och 5g-mobilnät i områden där privata aktörer inte investerar, enligt de nya EU-riktlinjerna för statligt stöd till bredbandsnätet. De nya riktlinjerna kommer att träda i kraft under januari 2023.

I december 2022 antog EU-kommissionen ett omarbetat meddelande om statligt stöd till bredbandsnät (nedan kallade bredbandsriktlinjerna). I de reviderade bredbandsriktlinjerna fastställs utifrån vilka kommissionen kommer att bedöma EU-medlemsländernas statliga stödåtgärder för att utbyggnad och användning av bredbandsnät. De uppdaterade riktlinjerna ska återspegla den tekniska, regleringsmässiga och marknadsmässiga utvecklingen på området. Detta innebär bland annat att undantag från statsstödsreglerna kommer kunna göras för bland annat investeringar i bredbandsutbyggnad i områden där marknaden inte kommer bygga ut nätet med tillräcklig hastighet och för stöd till 5g-mobilnät där investeringen annars inte skulle ha gjorts av privata operatörer och inte garanteras genom andra åtgärder.

Vidare ska de nya riktlinjerna också bidra till EU:s strategiska mål att säkerställa gigabitkonnektivitet för alla och 5G-täckning överallt före 2030, samt EU:s nya digitaliseringsstrategi ”Europas digitala decennium”, vilka kommissionen anser avgörande för att uppnå EU:s digitala omställning.

De reviderade bredbandsriktlinjerna kommer att träda i kraft i januari 2023.

Mer information:
EU-kommissionens pressmeddelande: State aid: Commission adopts revised State aid rules for broadband networks
Central Sweden: EU:s nya digitaliseringsstrategi ”Europas digitala decennium” lanserad

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75