En nyhet i det kommande ramprogrammet för forskning och innovation Horisont Europa (2021 – 2027) är så kallade missions. En mission avser uppnå ett djärvt, inspirerande och mätbart mål inom en viss tidsperiodMålet ska också ha effekt på samhället och politiken, och vara relevant för en stor del av EU:s befolkning. Mariana Mazzucato, rådgivare till forskningskommissionär Moedas presenterade i februari 2018 kriterierna för missions bör utformas. I juli 2019 presenterade kommissionen hur den mission-orienterade politiken bör genomföras. En av rekommendationerna lyfter bland annat fram samverkan mellan europeisk, nationell och regional nivå i genomförandet av missions.   

I februari 2018 presenterade forskningskommissionär Moedas särskilda rådgivare för Mission Driven Science and Innovation, Mariana Mazzucato, en rapport om kriterierna för hur så kallade ”missions” bör utformas i det nya ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Förslaget om att införa missions, eller uppdrag som översättningen lyder, i Horisont Europa i nästa programperiod har fått stor uppmärksamhet i diskussionerna kring prioriteringarna för det nya forskningsprogrammet. Missions jämförs ofta med den politiska ambitionen i Apolloprogrammet som under 1960-talet gjorde månlandningen möjlig. En mission är ett brett antal åtgärder avsedda att uppnå ett djärvt, inspirerande och mätbart mål inom en viss tidsperiod, med effekter på samhället och politiken, och som är relevanta för en stor del av EU:s befolkning. Syftet med missions är att skapa en tydligare koppling mellan EU:s forskning och innovation och samhällets och allmänhetens behov; med stor synlighet och stort genomslag.   

EU-kommissions förslag om Horisont Europa 2021 – 2027 från juni 2018 utgjorde dock finansieringen till missions en förhållandevis liten del av den totala budgeten för Horisont Europa. Detta med motiveringen att uppdragsområdena ska ha stor politisk uppslutning, från europeisk, nationell och regional nivå. Inriktningen på uppdragen kan således ha betydelse för hur nationell och regional forsknings– och innovationspolitik utformas. Enligt kommissionens förslag om Horisont Europa ska missions ingå i pelaren för globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft (i viss samverkan med andra pelare), och de hittills identifierade mission-områdena är: 

  • Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället 
  • Cancer 
  • Friska hav, kust- och inlandsvatten 
  • Klimatneutrala och smarta städer  
  • Markens tillstånd och livsmedel 

I den nya rapporten Governing Missions in the European Union, som publicerades i juli 2019, skiftar Mazzucato fokus från att beskriva vad en mission-orienterad politik är till att presentera hur den mission-orienterade politiken bör genomföras för att få så stor effekt som möjligt. Rapportens tre teman kopplat till genomförandet av missions gäller involveringen av medborgarna, den offentliga sektorns kapacitet och instrument för att fostra ett dynamiskt innovationsekosystem, samt finansieringsinstrument som möjliggör genomförande av missions.  

I rapporten presenteras 17 rekommendationer kopplat till de tre ovan nämnda teman. Den 15:e rekommendationen handlar om samverkan mellan den regionala, nationella och europeiska nivå. Mazzucato menar att EU:s unika flernivåsystem är väl lämpat för en mission-orienterad politik då medlemsstater och regioner kan delta i missions som spänner över flera regioner och medlemsstater och erfarenheter från arbetet kan spridas bland många medlemsländer. Mazzucato menar dock att den fragmentering av instrument för innovationsfinansiering, både på EU-nivå men även på medlemsstatsnivå, som vi ser idag skapar utmaningar i genomförandet av missions. Genom att skapa samverkan och komplementaritet mellan politiska prioriteringar på olika nivåer i EU:s flernivåsystem skapas förutsättningar att maximera synergierna i offentligt finansierade innovationsprogram, menar Mazzucato. Vidare anser Mazzucato att dessa synergier också skulle göra det möjligt att strategiskt kombinera finansiering från olika Europeiska och lokala instrument, vilket garanterar territoriella effekter på nationell och regional nivå i den europiska missions, samtidigt som man undviker dubbelfinansiering.  

Mariana Mazzucato