Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse gällande en förlängning av EU:s sektorsprogram LIFE, efter 2020. Överenskommelsen innehåller bland annat huvudkriterier för projektansökningar och en ny kategori för tekniska projekt. LIFE-programmet ses som en viktig del i EU:s övergång till en cirkulär och klimatneutral ekonomi, EU-kommissionens förslag till budget är 5,45 miljarder euro.

En överenskommelse har nåtts av rådet och Europaparlamentet gällande förlängningen av LIFE-programmet, som är EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, efter 2020. Överenskommelsen behandlar inte budgeten eller övergripande frågor i programmet, som istället diskuteras inom nästa fleråriga budget för EU. Istället innehåller överenskommelsen detaljer som att huvudkriteriet för ansökningar inom programmet förblir detsamma, det vill säga att ansökningar ska vara av god kvalitet.

En ytterligare kategori för projektansökningar läggs till och är till för projekt som är inriktade på kapacitetsutbyggnad för ökade möjligheter att effektivt delta i LIFE. Anledningen till den nya kategorin är att länder som har lågt deltagande i programmet lättare ska få tillgång till finansiering från LIFE.

LIFE programmets betydelse i övergången till en cirkulär och klimatneutral ekonomi betonades också i överenskommelsen. Programmet ska även värna Europas biologiska mångfald, ge skydd till vilda djur och växter. Ett nytt delprogram återfinns i det nya LIFE-programmet och kommer fokusera mot övergången till ren energi och ökad energieffektivitet. Detta är extra intressant då energi tidigare bara infunnits i EU:s sektorsprogram för innovation och forskning, Horisont 2020. Förhandlingarna med Europaparlament väntas starta direkt efter valet, förhandlingarna kommer då behöva ta den övergripande överenskommelsen av nästa programperiod i beaktning. LIFE omfattar två huvudområden med två delprogram vardera, de delprogram som ingår i LIFE är:

Miljöområdet

  • Delprogram för natur och biologisk mångfald
  • Delprogram för cirkulär ekonomi och livskvalitet

Klimatområdet

  • Delprogram för begränsning av och anpassning till klimatförändringar
  • Delprogram för övergång till ren energi

EU-kommissionens förslag till budget för LIFE-programmet är 5,45 miljarder euro för perioden 2021–2027, varav 1,95 miljarder ska gå till klimatåtgärder och 3,5 miljarder till miljöområdet. Förslaget till budgeten är proportionerligt en väldigt stor ökning jämfört med den tidigare budgeten på 3,4 miljarder euro för 2014–2020. Den slutgiltiga budgeten kommer bero på kommande förhandlingar och fastställandet av nästa fleråriga EU-budget.

Mer information

Länk till pressmeddelande från Europeiska Unionens Råd

Länk till Central Swedens tidigare artikel om Life som förklarar förslaget i detalj