Att befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation är den svenska regeringens ambition med den nationella strategin för det svenska deltagandet i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa som presenterade den 8 oktober. I strategin listar regeringen åtta specifika mål för deltagandet i Horisont Europa som ska främja samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svara mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt. 

I november 2020 presenterades ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i Horisont Europa. Under 2021 har flera delar av EU:s forskningsprogram lanserats och en rad svenska innovations- och forskningsaktörer har redan påbörjat sitt deltagande i programmet. Sedan den åttonde oktober är det tänkt att det svenska deltagandet ska förstärkas och breddas ytterligare som en effekt av regeringens strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa. Den svenska regeringen vill att deltagandet ska befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation. Strategin innehåller bland annat åtta mål som ska uppfyllas för att svara upp mot denna ambition.  

Strategins mål 
Det övergripande målet för deltagandet i Horisont Europa är samma mål som gäller för svensk forskningspolitik: Att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt. Mer specifikt har åtta mål som alla kompletterar varandra valts ut som mål för det svenska deltagandet:  

  1. Sverige ska ha ett högt deltagande i Horisont Europa. 
  2. Deltagande i Horisont Europa ska bidra till att höja kvaliteten på svensk forskning samt stärka näringslivets konkurrenskraft och innovationsförmåga. 
  3. Deltagande i Horisont Europa ska bidra till att stärka Sveriges nationella satsningar. 
  4. Kunskap och resultat från Horisont Europa ska i större utsträckning komma till användning i det svenska samhället. 
  5. Sveriges deltagande i Horisont Europa ska bidra till kunskapsutvecklingen vid högre utbildning inom universitet och högskolor. 
  6. Svenska forskare och svenskt näringsliv ska kunna använda och dra nytta av forskningsinfrastrukturer och test- och demonstrationsmiljöer i Europa. 
  7. Sverige ska vara ledande inom öppen vetenskap. 
  8. Sverige ska i ökad utsträckning påverka EU:s forsknings- och innovationspolitik genom ett aktivt deltagande. 

Alla åtta mål presenteras mer i detalj inom strategin och i avsnitt 6 av strategin anges även hur forskningsfinansiärerna, universitet och högskolor och projektdeltagarna på olika sätt behöver bidra till att målen uppnås.  

Strategins koppling till regional och lokal nivå
Strategin belyser i korta drag att det är angeläget att främja samverkan mellan insatser som stöttas via Horisont Europa och andra insatser som sker på regional nivå. Utöver det är mål 4 som listats ovan det mål som i detalj beskriver hur flera och flera olika typer av organisationer ska delta i programmet för att stärka samhällseffekterna. I detta mål beskrivs vikten av synergier mot bland annat Struktur- och investeringsfonderna samt Programmet Digital och EU:s hälsoprogram som alla är relevanta och brukas på regional nivå. För att uppnå det målet beskriver strategin att fler Högskolor och universitet bör öka sin dialog med aktörer i närområdet så att projekten är intressanta och relevanta för deras verksamheter.  

Region Skåne är en svensk region som, i linje med strategin, försökt öka deltagandet via så kallade EU-kort, ett planeringsbidrag för att hjälpa skånska aktörer att förbereda ansökningar till EU:s forsknings- och innovationsprogram. Ansökningarna ska ta sin utgångpunkt i Region Skånes innovationsstrategi och sex olika smarta specialiseringsområden. Du kan läsa mer om detta via länken nedan.  

Bakgrund 
Horisont Europa är EU:s nionde forskningsprogram och utgör världens största forskningsprogram med en budget på 95 miljarder euro under 2021–2027. För att öka chanserna till ett svenskt deltagande i programmet som går i linje med målen för svensk forskningspolitik tar Sverige fram en strategi för det svenska deltagandet. Arbetet med strategin inleddes redan 2020 och i november 2020 kom det första förslaget på en svensk strategi. Sedan dess har svenska forsknings- och innovationsaktörer fått möjlighet att tycka till om strategins mål och utformning. Den 8 oktober 2021 presenterades den officiella strategin.  

Mer information:  

Svenska regeringens pressmeddelande om strategins lansering
Den svenska strategin i sin helhet
Region Skånes EU-kort för ökat deltagande i Horisont Europa
Central Swedens artikel om förslaget till en nationell strategi om svenskt deltagande i Horisont Europa
Central Swedens artikel om regionala innovationsekosystem inom Horisont Europa
Central Swedens nyhet om Europeiska partnerskap inom Horisont Europa
Central Swedens artikel om förslag gällande missions i Horisont Europa
Central Swedens artikel om Årsrapporten 2020 för svenskt deltagande i Horisont Europa
Central Swedens artikel om förslaget gällande inrättandet av Horisont Europa från 2018 

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75