Den 24 december 2018 trädde EU:s nya lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering samt styrningen av Energiunionen i kraft. I praktiken innebär det att det nu att medlemsländerna måste implementera direktiven i nationell lagstiftning. Den nya lagstiftningen innebär även att hälften av alla lagstiftningar inom det så kallade vinterpaketet ”Ren energi för alla i Europa” nu finns på plats. Därmed har ett stort steg mot en mer ambitiös energi- och klimatpolitik tagits i EU.

På julafton, den 24 december 2018, började EU:s nya lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering samt styrningen av Energiunionen att gälla. Det innebär att ytterligare två direktiv och en förordning om styrningen av Energiunionen finns på plats i EU-kommissionen presenterade lagpaketet ”Ren energi för hela Europa”. Det innebär att EU nu tillsammans med medlemsländerna har skapat en tydligare färdplan för energi- och klimatpolitiken till 2030 samt för att uppnå Parisavtalets mål. Därmed har ett gemensamt steg emot en mer hållbar euroepisk energi- och klimatpolitik nu tagits då lagstiftningen trätt i kraft och det officiella godkännandet beräknas komma tidigt under början av 2019.

Vad händer nu?

I nuläget betyder detta att fyra utav de åtta rättsakter som lades fram i lagstiftningspaketet ”Ren energi för alla i Europa” i slutet av 2016 nu börjat att gälla. Vidare har politisk enighet även nåtts mellan EU:s medlemsstater gällande de sista fyra rättsakterna som knyter an till utformningen av den europeiska elmarknaden. Detta innebär ett stort steg framåt i utvecklingen av Energiunionen och klimatpolitiken.

Lagtexten håller nu på att översättas till EU:s 24 officiella språk och det officiella godkännandet av förordningen kommer därefter att ske under första halvan av 2019. Därefter skall direktiven förenas med den nationella lagstiftningen medan förordningen direkt börjar att gälla i alla medlemsländer, oberoende av nationell lagstiftning.

För mer information:

Läs mer om direktiven och förordningen om styrningen av Energiunionen här.