EU-kommissionens nya kemikaliestrategi för hållbarhet ska stärka skyddet mot farliga kemikalier och stimulera innovation för att hållbara och säkra kemikalier ska kunna utvecklas. Förhoppningen är att EU:s industri ska bli globalt konkurrenskraftig i produktionen av hållbara kemikalier. Kommissionen kommer även att främja globala standarder för en trygg kemikalieindustri. 

Den 14 oktober presenterade EU-kommissionen kemikaliestrategin för hållbarhetsom är det första steget mot den nollföroreningsambition för en giftfri miljö som tillkännagavs i Den gröna given i december 2019Målet med kemikaliestrategin är att stärka skyddet för miljön och människors hälsa mot farliga kemikalier, särskilt gällande sårbara grupper i befolkningen. 

I strategin presenteras ett flertal åtgärder, exempelvis: 

  • Fasa ut användningen av de farligaste ämnena från konsumentprodukter, som exempelvis leksaker, kosmetika, tvättmedel och textilier.  
  • Bättre hantera kombinationseffekter av kemikalier. Detta genom att ta större hänsyn till den risk som människors hälsa och miljön utsätts för genom daglig exponering av olika sorters kemikalier från olika källor. 
  • Införa en enklare process för ”ett ämne – en bedömning” vid risk- och farobedömningar av kemikalier. 
  • Säkerställa att producenter och konsumenter har tillgång till information om kemiskt innehåll och säker användning, genom att införa informationskrav inom ramen för initiativet om en hållbar produktpolitik (som presenterades i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi tidigare i år). 

Stimulera innovation
I strategin beskriver kommissionen hur nya kemikalier och material måste bygga på säker och hållbar design från produktion till livslängdens slut, så långt det är möjligt. På så sätt kommer de mest skadliga effekterna av kemikalier kunna undvikasKommissionen anser även att design och produktion är mycket viktigt för att säkerställa minsta möjliga påverkan på klimat, resursanvändning och biologisk mångfald. Strategin kommer också att stimulera innovation, för säkrare och mer hållbara kemikalier. 

Stärka EU:s konkurrenskraft och främja globala standarder
Förhoppningen är att EU:s industri ska bli globalt konkurrenskraftig i att producera och använda säkra och hållbara kemikalier. Kommissionen kommer även att främja globala standarder för säkerhet och hållbarhet, särskilt genom att leda utvecklingen och främja en övergripande strategi som syftar till att farliga ämnen som är förbjudna inom EU inte ska produceras för export.  

Mer information
Läs mer om den gröna given här.
Läs hela kemikaliestrategin här.
Läs frågor och svar om strategin här.
Faktablad om strategin finns här.

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92