Minskade metanutsläpp är avgörande för att nå EU:s klimatmål till 2030 och målet om klimatneutralitet till 2050, såsom anges i den gröna given. Hur utsläppen ska reduceras fastställs i en nyligen publicerad strategi, som innehåller åtgärder inom bland annat jordbruks- och avfallssektorn. Strategin syftar även till att förbättra mätningen och rapporteringen av metanutsläpp. Kommissionen kommer också stödja ett internationellt observatorium för metanutsläpp med internationella partners.

Den 14 oktober presenterade EU-kommissionen en strategi för att minska metanutsläpp. Metan är den näst största källan till klimatförändringar, efter koldioxid. Den kan också orsaka allvarliga hälsoproblem till följd av kraftiga luftföroreningar. Kommissionen anser att minskade metanutsläpp är avgörande för att nå EU:s klimatmål till 2030 och målet om klimatneutralitet till 2050, såsom anges i den gröna given. Det är också av stor vikt för att kommissionens nollföroreningsambition, som bland annat också omfattar den nya kemikaliestrategin, ska bli verklighet.

Strategin innehåller åtgärder inom energi-, jordbruks- och avfallssektorerna. Dessa står för ungefär 95 % av de globala metanutsläppen. För att minska metanutsläppen i energisektorn kommer kommissionen bland annat att inleda en dialog med internationella partners för att undersöka möjliga standarder, mål eller incitament för energiimport till EU. På jordbruksområdet kommer kommissionen exempelvis främja möjligheterna för att minska utsläppen från jordbrukssektorn genom stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Inom avfallssektorn kommer kommissionen bland annat överväga ytterligare åtgärder för att förbättra hanteringen av gasutsläpp som uppstår vid deponering av avfall, i syfte att utnyttja dess potential för energianvändning samtidigt som utsläppen minskas. Strategin uppmuntrar också till biogasproduktion kopplat till både avfall och jordbruk och understryker hur dessa situationer utgör möjligheter till en omställning till en cirkulär ekonomi.

Kommissionen lyfter även fram att mätningen och rapporteringen av metanutsläpp behöver förbättras. Utöver åtgärder på EU-nivå för att förbättra standarderna för mätning, verifiering och rapportering kommer kommissionen att stödja ett internationellt observatorium för metanutsläpp tillsammans med bland annat FN:s miljöprogram (UNEP) och Internationella energiorganet (IEA). Förbättringar kommer även göras inom EU:s satellitprogram Copernicus i syfte att förbättra övervakningen och bidra till att upptäcka globala superutsläppskällor och identifiera stora metanläckor.

Bakgrundsinformation
EU står för 5 % av de globala metanutsläppen. Metan bidrar till bildandet av troposfäriskt ozon och utgör en svår lokal luftförorening. I slutet av sin livscykel omvandlas metan till koldioxid och ånga, vilket bidrar ytterligare till klimatförändringar. Att minska metanutsläppen bidrar till att klimatförändringarna bromsas och luftkvaliteten förbättras.

För mer information
Läs hela strategin här.
Läs kommissionens pressmeddelande här.

Kontaktpersoner på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92

Sofia Kjellin
Informationsansvarig

+32 497 54 06 53