Norra Mellansveriges synpunkter på S3 uppmärksammades på hearing

Ett integrerat genusperspektiv i S3-arbetet, nya metoder för att mäta och demonstrera resultaten av S3, samt vikten av att både nya och redan befintliga instrument kopplas till S3, var några av de punkter från Norra Mellansveriges positionspapper om S3 som Central Sweden lyfte fram på ERRINs hearing, där bland annat EU-kommissionen deltog.

Den 21 december öppnade EU-kommissionen ett offentligt samråd om smart specialisering med syftet att samla in synpunkter och förslag, att förstå utmaningarna och identifiera goda exempel och lärdomar från olika aktörer och regioner. Samrådet är öppet fram till 24 mars. Resultaten av samrådet kommer att ingå i ett meddelande, väntat i maj 2017, från kommissionen om smart specialisering och också ingå i sjunde sammanhållningsrapporten planerad för hösten 2017.

Eva Björk, Central Sweden, presenterade NMS synpunkter på S3

Inom nätverket ERRINs arbetsgrupp för smart specialisering pågår just nu ett arbete med att ta fram ERRIN-regionernas synpunkter på smart specialisering. I anslutning till detta arbete bjöd ERRIN in regioner och intresseorganisationer till en hearing tillsammans med EU-kommissionen för att presentera olika synpunkter på S3. Central Sweden och Region Värmland European Office, som tillsammans representerar Norra Mellansverige i Bryssel, var en av tre regioner som fick presentera sina synpunkter under hearingen. Under hearingen lyftes bland annat att Norra Mellansverige anser att smart specialisering har varit ett viktigt verktyg för stärkt samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, där bland annat de tematiska arbetsgrupperna inom respektive kunskapsområde i Dalarna är ett exempel. Vidare presenterades även exempel på hur Norra Mellansveriges tre regioner arbetar med att integrera ett genusperspektiv i S3-arbetet. Norra Mellansverige framhäver vidare i sitt positionspapper att det finns flera intressanta europeiska initiativ med utgångspunkt i smart specialisering som är viktiga att arbeta vidare med, så som Vanguardinitiativet och de tematiska smart specialiseringsplattformarna. Norra Mellansverige poängterar i sitt positionspapper att det även är viktigt att befintliga instrument i Europa för forskning och innovation, inklusive Horisont 2020, i större uträckning likriktas för att minska uppsplittring av insatser och för att skapa synergier, något som Central Sweden även belyste under hearingen.

Mer information
Norra Mellansveriges synpunkter på S3

2017-03-24T12:38:51+00:00 2017-03-08|