Norra Mellansverige, där Dalarna och Gävleborg ingår, uppmärksammas i det senaste numret av Panorama, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitiks egen tidskrift, i en artikel om pilotprojektet för regioner i industriell omställning. I artikeln beskrivs det att EU-kommissionen tillsammans med de deltagande regionerna vill dra lärdom om regioners utmaningar kopplat till industriell omställning. Detta för att sammanhållningspolitiken 2021 – 2027 bättre ska möjliggöra för medlemsregioner och regioner att stödja industriell omställning på ett omfattande och flexibelt sätt som en del av nästa generations strategier för smart specialisering.

Norra Mellansverige, där Dalarna och Gävleborg ingår, uppmärksammas i det senaste numret av Panorama, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och statspolitiks tidskrift, i en artikel om pilotprojektet för regioner i industriell omställning. EU-kommissionen har identifierat att många europeiska regioner har utmaningar med att ställa om sin ekonomi från kolbaserad industri till ny och klimatneutral industri. Enligt kommissionen är stödet till regioners ekonomiska omställning samt företagens utveckling och skapandet av arbetstillfällen en av de viktigaste uppgifterna för EU:s sammanhållningspolitik.

Med syftet att undersöka hur stödet till regioners industriella omställning skulle kunna utvecklas i nästa programperiod lanserade kommissionen 2018 ett pilotprojekt för regioner i industriell omställning (Regions in Industrial Transition) där bland annat regionen Norra Mellansverige (Dalarna, Gävleborg och Värmland) ingår tillsammans med totalt tio regioner och två medlemsländer. Under projekttiden får de utvalda regionerna stöd till att utveckla nya metoder för att stärka tillväxten och produktiviteten inför den industriella omställningen.

I artikeln beskrivs det hur de deltagande regionerna och medlemsstaterna i pilotprojektet under den första fasen av projektet har identifierat ett antal utmaningar i en handlingsplan för industriell omvandling för respektive region som de under projektets andra fas, som pågår under 2019, ska genomföra genom så kallade ”levande laboratorier” (Transition labs). Målet med de levande laboratorierna är att näringsliv, akademi och offentlig sektor ska finna nya lösningar för att skapa en mer resurseffektiv och koldioxidsnål cirkulär ekonomi.

Enligt Peter Berkowitz, enhetschef för smart och hållbar utveckling vid generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG REGIO), som citeras i artikeln, arbetar EU-kommissionen nära de deltagande regionerna i genomförandet av de levande laboratorierna för att tillsammans med regionerna dra lärdom. Ambitionen från DG REGIO är att sammanhållningspolitiken 2021 – 2027 ska göra det möjligt för medlemsregioner och regioner att stödja industriell omställning på ett omfattande och flexibelt sätt som en del av nästa generations strategier för smart specialisering. Erfarenheterna från pilotprojektet för regioner i industriell omställning väntas bidra till att göra detta möjligt.

För mer information
Läs senaste numret av Panorama här
Läs kommissionens rapport om projektets första år här
Läs Central Swedens artikel om de levande laborationerna här