Aktörer från Norra Mellansverige deltog vid den första workshopen inom EU-kommissionens pilot för industriell omställning 

Den 8–9 mars hölls den första OECD-workshopen av fem inom piloten för industriell omställning. Norra Mellansverige, som valts ut som en av fem regioner i piloten, deltog vid workshopen. Syftet med workshopen var att utbyta regionala erfarenheter samt påbörja utarbetandet av strategier för att ta sig an de utmaningar som regionerna har gemensamt.

I höstas utlyste EU-kommissionen en pilotverksamhet med målet att bygga motståndskraftiga regionala ekonomier samt att möta globaliseringen genom smart specialisering. Efter att svarat på utlysningen valdes Norra Mellansverige ut som en av fem europeiska regioner med industri i omställning som kommer ingå i piloten och därmed erbjudas skräddarsytt stöd för att åstadkomma innovationsledd och hållbar ekonomisk omvandling.

Den 8-9 mars anordnades den första workshopen inom piloten anordnad av OECD för de fem utvalda regionerna. Norra Mellansverige deltog på workshopen genom representanter från Högskolan i Gävle, Region Värmland, Region Gävleborg, Region Dalarna samt Paper Province. Workshopen inleddes under torsdagsförmiddagen med ett välkomstanförande av kommissionen som följdes upp av en introduktion av OECD. Under eftermiddagen hölls sedan en föreläsning av David Bartolini, senior ekonom vid OECD, om framtidens jobb och arbetsmarknad.

Fredagen centreras sedan vid erfarenhetsutbyte mellan de deltagande regionerna kring sysselsättning och kompetensförsörjning kopplat till industrins omställning. Aktiviteterna inom piloten är en möjlighet för deltagande regioner att göra inspel till kommissionen om prioriteringar i nästa programperiod.

Nästa workshop anordnas den 12–13 april. Aktörer från hela Triple Helix från Norra Mellansverige kommer delta.

Piloten för industriell omställning
EU-kommissionens pilot för industriell omställning startade i januari 2018. Norra Mellansverige är en fem regioner som valts ut att ingå i piloten – övriga regioner är Sachsen (Tyskland), Wallonien (Belgien), Haute France (Frankrike) och Piemonte (Italien). Alla regioner som valts ut är medlemmar av Vanguardinitiativet.

Piloten är ett led i arbetet med att stötta regioners strategier för smart specialisering, och syftar till att bistå utvalda regioner i deras arbete med utvecklandet av motståndskraftiga och utsläppsnåla ekonomier. Bland de stödåtgärder som erbjuds kan nämnas anpassad expertis från kommissionen för utformandet av en strategi, hjälp att utveckla regionala klusterstrategier samt medel för att kunna påbörja processen med att implementera regionala strategier för ekonomisk omvandling.

Läs mer om EU-kommissionens pilot för industriell omvandling, samt om Norra Mellansveriges deltagande i arbete, genom att klicka här.