Regionerna i Norra Mellansverige (NMS) och Östra Mellansverige (ÖMS) har skickat in sina synpunkter på EU:s industripolitik till regeringens EU-sakråd. Regionerna ställer sig positiva till den nya industristrategin och dess koppling till grön och digital omställning. Synergier till ERUF, vikten av smart specialisering, industriallianser och miljöanpassad offentlig upphandling lyfts fram som viktiga områden av regionerna. NMS betonar ytterligare att de bör inkluderas i fonden för rättvis omställning och ÖMS ser gärna en prioritering av utvecklingen av innovationsekosystem.

Den 10 mars presenterade EU-kommissionen ett paket av åtgärder för att stärka den europeiska industrin. Paketet består av en ny industristrategi, en ny strategi för små och medelstora företag samt en handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna. Sveriges regering bjöd den 2 april in till ett EU-sakråd om den europeiska industrins konkurrenskraft och om EU:s industripolitik, med syfte att föra en bred och inkluderande diskussion. Som svar på detta har nu regionerna i Norra Mellansverige (Dalarna, Gävleborg och Värmland) och regionerna i Östra Mellansverige (Örebro län, Uppsala, Sörmland, Östergötland och Västmanland) lämnat in sina synpunkter till Näringsdepartementet.

Både NMS och ÖMS välkomnar regeringens initiativ och de presenterade svaren från de båda regionerna har flera synpunkter gemensamt. Nedan listas några av dem:

  • Den nya europeiska industristrategin är betydande för den europeiska industrins konkurrenskraft och dess sammankoppling till grön och digital omställning uppmuntras och anses vara strategiskt viktigt. Synergier till särskilt den gröna given krävs för en hållbar och framgångsrik omställning.
  • EU:s struktur- och investeringsfonder är mycket viktiga för finansiering av industriell omvandling, särskilt ERUF. Tydligare samordning mellan ERUF-finansierade insatser på regional, nationell och europeisk nivå efterfrågas.
  • Smart specialisering bör ha en tydlig roll i genomförandet av industristrategin och fungera som en utgångspunkt, då arbetssättet möjliggör interregionalt samarbete. Regionerna belyser nuvarande deltagande i interregionala industrisamarbeten så som i Vanguardinitiativet och S3-plattformarna som positiva exempel på detta.
  • Industriallianser som föreslagen åtgärd för utveckling av värdekedjor av strategisk betydelse för Europa välkomnas. Regionerna lyfter även här sitt nuvarande arbete i industriallianser och betonar att smart specialisering och interregionalt samarbete bör ingå i genomförandet av strategin.
  • Initiativet om ytterligare lagstiftning och vägledning om miljöanpassad offentlig upphandling uppmuntras då det kan skynda på den gröna omställningen och stärka regionernas arbete med offentlig upphandling som ett verktyg för omställningen.

Utöver dessa punkter betonar regionerna i NMS att de genom sitt deltagande i EU-kommissionens initiativ ”Pilot för regioner med en industri i omställning” tagit fram en gemensam strategi för industriell omvandling som har tydlig koppling till de områden och åtgärder som presenteras i den europeiska industristrategin. Regionerna anser att de bör inkluderas i fonden för rättvis omställning för att kunna hantera de ekonomiska och sociala konsekvenser som den gröna omställningen innebär för deras industrier och önskar föra en fortsatt dialog om detta.

ÖMS ingår i skaran av regioner som har identifierats som Innovation leaders i Europa. I synpunkterna till EU-sakrådet lyfter ÖMS viljan att utveckla innovationsekosystem och aktörsamverkan, samt att regionen och Sverige ska vara ledande inom nyindustrialisering. Ett tillgängligt, effektivt och samverkande innovationssystem tillsammans med lämpliga policys är en förutsättning för industriell utveckling.

För mer information
Läs Norra Mellansveriges synpunkter i sin helhet här.
Läs Östra Mellansveriges synpunkter i sin helhet här.
Läs Norra Mellansveriges positionspapper gällande fonden för rättvis omställning här.
För att komma till Central Swedens nyhet om EU:s industristrategi, klicka här.