Nationell plan, godsflöden och export på agendan på Logistikdag norr 2017

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon var huvudtalare på årets upplaga av Logistikdag Norr. Fokus för dagen låg på vikten av ett sammankopplat transportsystem i hela landet och Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan. De fem nordligaste länen lyfte i en gemensam presentation de viktigaste åtgärderna för norra Sverige.

Trafikverket lade i slutet av augusti fram sitt förslag till nationell plan för perioden 2018-2029 och förslaget ligger just nu ute på remiss fram till slutet av november. I ljuset av detta samlades representanter för nationell och regional nivå, samt industrin för att diskutera vikten av välfungerande transporter och ökad tillgänglighet i norra Sverige och vilket mervärde det ger för Sverige som helhet och för Europa.

Att det finns ett stort intresse för infrastrukturfrågorna visar inte minst det stora antalet deltagare på konferensen; över 200 personer var på plats i Luleå för att få chansen att bland annat lyssna på infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Infrastrukturministern lyfte i sitt anförande vikten av att binda samman Sverige och att minska de regionala klyftorna, samt att viktiga investeringar i infrastruktur bidrar till att möta klimatutmaningarna och minska beroendet av fossila bränslen. Eneroth poängterade vikten av att ge ökade förutsättningar att föra över gods från väg till järnväg och sjöfart, och att främst sjöfarten är underutnyttjad i dagens system. Eneroth underströk också samhällsplaneringsperspektivet i dessa processer och att infrastruktursatsningar och bostadsbyggande måste gå hand i hand. Lena Erixon gick i sitt anförande igenom huvuddragen i förslaget till den nationella planen och underströk bland annat kopplingarna mellan transportpolitiska mål och övergripande samhällsutmaningar som bostadsbyggande, näringslivsutveckling och klimat.

De fem nordligaste länen lyfte gemensamt, i ett av panelsamtalen under dagen, de viktigaste åtgärderna och prioriteringarna för de norra delarna av Sverige. Botniska korridoren beskrevs av regionråden på scenen som ryggraden för svensk exportindustri och besöksnäring. Region Gävleborg representerades av regionråd Jan Lahenkorva, som bland annat lyfte sträckan Gävle-Kringlan som ”nyckeln till Norrland” och vikten av att denna sträcka tidigareläggs i planeringen. Jan underströk också vikten av att se helheten, att arbetsmarknadsregioner växer ihop med kortare restider och vilka fördelar detta ger kopplat till bostäder och kompetensförsörjning. I den regionala panelen lyfte man även att robusta transportsystem är avgörande för Sveriges export. En stor del av marknaden för Sveriges industrier är inte lokaliserad där industrierna ligger, vilket ställer stora krav på transportsystemen. Sverige är ett exportberoende land och man poängterade att det krävs satsningar i hela landet, från norr till söder, för att få ett fungerande flöde genom Sverige och ner till kontinenten och dess viktiga marknader för svensk industri. ”Lag Norrland”, som de fem nordligaste länen kallar sig, lyfte även vikten av ett fungerande transportsystem för persontransporter då besöksnäringen bidrar till den ekonomiska utvecklingen med ett stort antal gästnätter och en stor omsättning.

Se programmet för Logistikdag Norr 2017 här.

2017-11-02T16:21:19+02:00 2017-11-02|