Central Sweden deltog under förgående vecka i möten med företrädare för Botniska korridoren, Trafikverket och Näringsdepartementet gällande Nya Ostkustbanans stundande ansökan till Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Mötet diskuterade bland annat vikten av att tydliggöra svenska ansökningars samhällsekonomiska kalkyler och projektens bidrag till EU:s övergripande mål i syfte att stärka möjligheterna att bli beviljade stöd

I förra veckan deltog Central Sweden i ett möte tillsammans med företrädare för Botniska korridoren, Trafikverket och Näringsdepartementets enhet för transport och samhälle, för att diskutera bland annat Nya Ostkustbanans förestående ansökan till Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Trafikverkets CEF-samordnare gav en uppdatering om processerna och tidsramarna kopplat till den nu öppna utlysningen inom CEF. Regeringen kommer under mars månad besluta vilka svenska projekt som ska prioriteras och besked om vilka projekt som beviljas stöd från EU väntas i september. Under mötet diskuterades bland annat behovet av att stärka de svenska ansökningarnas samhällsekonomiska kalkyler, då främst de finansiella kalkylerna, för att uppfylla EU:s krav och stärka de svenska ansökningarnas möjligheter att bli beviljade stöd. Detta är av särskilt stor vikt i syfte att säkerställa ett så stort återflöde från EU som möjligt till de svenska infrastruktursatsningarna. Mötet diskuterade även vikten av att synliggöra resultaten från projekten och visa på hur projekten bidrar till de övergripande EU-målen och vilken potential de har för att stärka det europeiska transportområdet; bland annat det faktum att norra Sverige förser Europa och den europeiska industrin med viktiga råvaror är en viktig aspekt.

Utöver diskussionerna om CEF-ansökan avhandlades även den nationella infrastrukturplanen, innovationsutveckling inom järnvägssektorn, den pågående revideringen av CEF och den eventuella förlängningen av stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean (ScanMed). En förlängning av ScanMed skulle inkludera även norra Sverige i de prioriterade sträckorna i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Detta är en fråga som Central Sweden driver tillsammans med övriga aktörer i Botniska korridorensamarbetet. Central Sweden samarbetar på Brysselnivå med Mid Sweden och North Sweden på svenska sidan, de finska regionkontoren samt Nordnorge i Botniska korridorens Brysselnätverk för att synliggöra behovet av inkluderingen av Botniska korridoren i stomnätskorridorerna.

För mer information kring Central Swedens arbete med Botniska korridoren, klicka här