Hur har stödet från EU-kommissionen i utformande och genomförande av smart specialisering bidragit till arbetet i regionen, inom vilka områden är behovet av stöd som störst, och hur bör stödet utformas i nästa programperiod. DG REGIO publicerade nyligen en enkätundersökning för att få in synpunkter från aktörer ansvarig för, eller deltar i, genomförandet av smart specialisering. Deadline för att svara på enkäten är den 30 april.    

DG REGIO, EU-kommissionens generaldirektorat som ansvarar för regional- och stadspolitik, har tillsammans med EU:s gemensamma forskningscentrum (JRC) sedan 2011 gett stöd till regioner och medlemsstater i deras utformningen och genomförandet av de regionala eller nationella innovationsstrategierna för smart specialisering (RIS3). Med syfte att samla in synpunkter kring hur stödet från EU genom vägledande dokument, S3-plattformen eller oberoende experter i utformningen och genomförandet av smart specialisering har fungerat under nuvarande period har nu DG REGIO publicerat en enkätundersökning som alla aktörer som är ansvariga för, eller deltar i genomförandet av, smart specialisering kan delta i. Synpunkterna kommer att bidra till diskussionerna kring utformningen av stödet i nästa programperiod, 2021 – 2027.

I enkäten ombeds de svarande att ge sina synpunkter gällande till exempel behov av stöd i regionernas genomförande av smart specialisering, inom vilka tematiska områden är behovet som störst, exempel på hur det stöd som EU-kommissionen har bistått med i nuvarande programperiod har varit till hjälp, vilka typer av stöd som varit mest användbara samt vilka man tror kommer vara mest användbara inför kommande programperiod. Vidare förkommer frågor om hur stödet för utformning och genomförande av smart specialiseringsstrategier kan förbättras inför kommande programperiod, med möjlighet att ge förslag och skriva mer utförliga svar och synpunkter.

Alla svar är anonymiserade.

Klicka här för att besvara enkäten. Sista dag att besvara enkäten är den 30 april 2019.