De tre kommande ordförandeskapen i ministerrådet; Rumänien, Finland och Kroatien, har offentliggjort sitt 18-månadersprogram inför perioden 1 januari 2019 – 30 juni 2020. Unionens gemensamma värden, en hållbar tillväxt samt ett EU-arbete nära medborgarna är några av prioriteringarna i 18-månadersprogrammet. De tre kommande ordförandeländerna understryker även vikten av en cirkulär ekonomi, främjandet av forsknings- och innovationspolitiken samt sammanhållningspolitikens roll kopplat till investeringar och konkurrenskraft.

Den 30 november publicerades 18-månadersprogrammet som tagits fram av de tre kommande ordförandeskapen i ministerrådet; Rumänien, Finland och Kroatien. Det så kallade ”trioprogrammet” tas fram gemensamt av den grupp av tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra, tillsammans med ordföranden för utrikesrådet, och programmet vägleder rådets arbete under perioden. Trioprogrammet inkluderar långsiktiga mål och den gemensamma agendan med de ämnen och frågor ordförandeskapen kommer att arbeta med under 18-månadersperioden, från och med den 1 januari 2019 till och med den 30 juni 2020.

De tre ordförandeskapen poängterar vikten av ett fortsatt arbete för unionens gemensamma värden: frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter. Trioprogrammet syftar också till att främja medborgarnas och företagens förtroende för det europeiska projektet, EU:s konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt samt investeringar och säkerhet. Den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen är av betydelse för unionens utveckling och liksom Agenda 2030 för hållbar utveckling. De tre ordförandeskapen vill stödja en medborgarorienterad politik där EU arbetar nära medborgarna på ett öppet sätt i enlighet med principerna för god förvaltning och bättre reglering. De vill också arbeta för att förbättra EU-kunskapen bland medborgarna, speciellt hos unga. Trioprogrammet lyfter specifikt fram EU:s globala ledarroll i klimatfrågor en fortsatt översyn av miljöpolitiken och då särskilt grön tillväxt, cirkulär ekonomi, bioekonomi, biologisk mångfald och hållbar vattenförvaltning.

I trioprogrammet lyfts vikten av att fortsatt främja forsknings- och innovationspolitiken och arbetet med Horisont Europa och InvestEU, EU:s instrument kopplat till lån och garantier och sammanhållningspolitikens roll när det gäller att öka investeringarna och konkurrenskraften. Trion omnämner även att de kommer att verka för makroregionalt samarbete och makroregionala strategier i sitt arbete under de kommande 18 månaderna.

Andra, mer övergripande, prioriteringar för de tre ordförandeskapen är bland annat att sköta Storbritanniens utträde ur EU effektivt och snabbt, arbeta fram en ny strategisk agenda vid Europeiska rådets möte i juni 2019, att slutföra förhandlingarna av den fleråriga budgetramen för 2021–2027 samt de sektorsspecifika förslagen.

De nationella prioriteringarna under de tre ländernas enskilda ordförandeskap presenteras i separata och mer utförliga 6-månadersprogram. Rumänien tar över ordförandeskapsklubban från och med 1 januari 2019.

Bakgrund
Ordförandeskapet i Ministerrådet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad och nästa ordförandeskap är Rumänien (januari-juni 2019), Finland (juli-december 2019) och Kroatien (januari-juni 2020). Ordförandelandet planerar och leder ministerrådets möten och dess förberedande organ samt bidrar till kontinuitet i EU:s arbete. De tre medlemsländer som innehar ordförandeskapet efter varandra samarbetar i en så kallad trio och arbetar fram långsiktiga mål och en gemensam agenda med de ämnen och frågor som ministerrådet kommer fokusera på under sin 18-månadersperiod.

 

För mer information
Läs mer om ministerrådets ordförandeskap här
Läs 18-månadersprogra­mmet här