Den 12 april 2018 möttes det allmänna rådet i Luxembourg och diskuterade utformningen av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod. Rådet var överens om att samtliga länder bör i någon utsträckning ta del av sammanhållningspolitiken men vissa meningsskiljaktigheter återfinns fortfarande.

Den 12 april 2018 sammanträdde det allmänna rådet i Luxembourg för att bland annat diskutera sammanhållningspolitiken och dess utformning i nästa budgetperiod. Om än delade åsikter i vissa sakområden var medlemsstater överens om att samtliga regioner bör i någon utsträckning få ta del av de i sammanhållningspolitiken innefattade fonderna. Flera medlemsstater menade dock att deras ståndpunkt var preliminär och berodde till stor del på EU-kommissionens budgetförslag, vilket presenteras i början av maj. Oavsett utfall rådde konsensus om att fokus i enlighet med fördragen fortsatt bör ligga på mindre utvecklade regioner samt att BNP per capita fortsatt är en god indikator för allokering av medlen.

Detta innebär att Sverige har fått backa något från ursprungliga position att sammanhållningspolitiken endast borde fokuseras Europas mindre utvecklade regioner och därmed att medlen till mer utvecklade regioner, såsom de svenska regionerna, drastiskt skulle minska. I en kommenterad dagordning inför mötet menar regeringen nu att det i alla typer av regioner finns brister och utmaningar och att sammanhållningspolitiken därför bör omfatta hela EU. När det gäller det gränsöverskridande samarbetet – Intereg – menar regeringen att det territoriella samarbetet ska ges hög prioritet inom sammanhållningspolitiken. Detta då samarbetsprogrammen bidrar till ett upplevt genuint europeiskt mervärde genom att möjliggöra gemensamma utvecklingsprojekt över nationsgränserna.

Utöver allokering sammanhållningspolitiken medel efter 2020 diskuterade det allmänna rådet dess underliggande sammansättning. De flesta medlemsstaterna uttryckte sitt medtycke att fortsatt fördela resurser efter en viss tematik, koncentrerat på områden med bevisat europeiskt mervärde. Bland prioriteringsområdena underströk flera medlemsstater i synnerhet innovation, klimat och tillväxt. Andra nämnda områden var migration, ungdomsarbetslöshet och utbildning. Konsensus rådde slutligen kring att sammanhållningspolitiken i stort måste bli mer effektiv och flexibel i syfte att bemöta landspecifika utmaningar, därtill underströk man även vikten av en smidig övergång till nästa programperiod.

För att läsa regeringens preemeddelande från allmänna rådets sammanträde, klicka här.

För att läsa regeringens kommenterade dagordning, klicka här.

Allmänna rådet

Det är allmänna rådets är en konstellation inom Europeiska unionens råd med ansvar att se till att arbetet i de olika rådskonstellationerna är samstämmigt. Det allmänna rådet förbereder och följer upp uropeiska rådets möten (där stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsländer samlas) samt har ansvar för flera tvärpolitiska områden, exempelvis EU:s utvidgning, antagandet av den fleråriga budgetramen, sammanhållningspolitiken och andra frågor som Europeiska rådet ger det i uppgift att behandla.