Meddelande om smart specialisering

Insatser för att stötta det fortsatta arbetet med smart specialisering inom fyra övergripande områden, är grunden i Europeiska kommissionens meddelande om smart specialisering. Bland annat nämns Vanguardinitiativet som ett gott exempel på hur interregional samverkan baserad på de deltagande regionernas smarta specialiseringsstrategier kan skapas. Vidare presenterar kommissionen att de ska fortsätta undersöka möjligheterna till transnationella investeringar, så som genomförande av aktiviteter utanför det egna programområdet.

Den 18 juli 2017 lanserade Europiska kommissionen meddelandet om smart specialisering. Denna kommunikation bygger bland annat på halvtidsöversynen av smart specialisering, inom vilken bland andra Norra Mellansveriges regioner lämnade gemensamma synpunkter på.

I meddelandet har kommissionen identifierat fyra övergripande områden för det fortsatta arbetet med Smart specialisering:

  • Fortsatta reformer av de regionala forsknings- och innovationssystemen
  • Ökad interregional samverkan i innovationsinvesteringar
  • Stärka forskning och innovation i mindre utvecklade regioner och övergångsregioner
  • Skapa synergier och komplementaritet mellan olika instrument och strategier

Kommissionen presenterar ett antal redan befintliga instrument som kan hjälpa regioner att möta den första av de fyra identifierade utmaningarna. Det handlar bland annat om det stöd och den expertis som finns på S3 plattformen, Horisont 2020 Policy Support Facility, samt stödprogrammet för strukturreformer.

För att stötta regioner i att möta den andra identifierade utmaningen presenterar kommissionen i meddelandet att de i slutet av 2017 kommer att lansera ett pilotprojekt för att stötta fem till tio tematiska partnerskap som ska inkludera beslutsfattare, forskare, företag och andra innovatörsaktörer. Enligt kommissionen är syftet med detta initiativ att kommersialisera och skala upp interregionala innovationsprojekt som har potential att stödja utvecklingen av nya europeiska värdekedjor. Vanguardinitiativet omnämns i detta avsnitt som ett gott exempel på hur interregional samverkan baserad på de deltagande regioners smart specialiseringsprioriteringar kan skapas.

Vidare presenterar kommissionen att de i slutet av 2017 kommer att lansera ytterligare ett pilotprojekt som kommer att involvera ett begränsat antal testregioner som har anmält intresse för att utifrån prioriteringarna i deras smarta specialiseringsstrategier stötta industriell omställning. Detta pilotprojekt syftar till att stödja arbetet inom den tredje utmaningen, att stärka forskning och innovation i mindre utvecklade regioner och övergångsregioner.

För den fjärde utmaningen, att skapa synergier och komplementaritet mellan olika instrument och strategier, fastslår kommissionen att de ska fortsätta att stötta medlemsstaterna och regioner i att maximera investeringen i utvecklingsprojekt, bland annat genom det redan existerande European Investment Advisory Hub, samt att de i samarbete med Europaparlamentet och rådet ska fortsätta undersöka möjligheterna till transnationella investeringar, så som genomförande av aktiviteter utanför det egna programområdet.

Mer information
Läs meddelandet i sin helhet här.

2017-07-19T19:50:29+02:00 2017-07-19|