Lyckad konferens om framtida sammanhållningspolitiken

Den 7 april arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg samt Region Örebro län Europaforum 2017 på Conventum i Örebro. Temat för årets Europaforum var EU:s framtida sammanhållningspolitik ur ett Bergslagsperspektiv. Eventet var mycket välbesökt med över 80 deltagare från hela Bergslagen och på talarlistan fanns representation från bland andra Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Näringsdepartementet, Tillväxtverket samt Sveriges kommuner och landsting.

Dagen inleddes med en presentation från Lena Andersson Pench, direktör på Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, Europeiska kommissionen, som gav en bild av både de möjligheter och utmaningar som EU står inför samt de resultat som sammanhållningspolitiken har inneburit för EU i stort, men även specifikt inom Norra Mellansverige och Östra Mellansverige. Även Europaparlamentet fanns representerat genom Jens Nilsson, ledamot i Europaparlamentet för Socialdemokraterna, som betonade sammanhållningspolitiken vikt som EU:s verktyg för att hantera utmaningen med de ökade klyftorna mellan människor i Europa och den sociala oro som råder. Vidare menade Nilsson att sammanhållningspolitiken bidrar till att öka EU:s synlighet och legitimitet på lokal och regional nivå. Anders Lindholm, kansliråd på Näringsdepartementets enhet för EU:s sammanhållningspolitik och regionalfonden, presenterade bland annat regeringens interna projekt inom de tre fokusområdena 1) EU mervärde av sammanhållningspolitiken, 2) förenkling, samt 3) strategisk programmering. Bland annat lyfte Lindholm att det är viktigt att se andra mervärden av sammanhållningspolitiken än enbart finansiering, där han presenterade smart specialisering som ett exempel på ett sådant mervärde.

Inga-Britt Kronnäs, Intresseföreningens Bergslagets Ordförande, hälsa deltagarna välkomna. Foto: Intresseföreningen Bergslaget

Tillväxtverket var representerat av hela tre enheter. Först ut var Lars Wikström, avdelningschef för avdelningen Regioner, som presenterade aktuellt inom Tillväxtverket. Wikström betonade Tillväxtverkets uppdrag med att säkerställa att strukturfondsmedlen går till de aktörer som ytterst ger bäst effekt, som bäst kan svara upp mot de utmaningar vi står inför. Vidare betonade Wikström att Tillväxtverket inte finansierar projekt utan istället investerar för förändring. Marcus Wåhlstedt, Tillväxtverkets enhet för Uppföljning och utvärdering, presenterade verkets halvtidsutvärdering av de regionala programmens utformning och genomförande sam bedömning om deras effektivitet och verkan. I undersökningen sker bland annat tematiska utvärderingar där nationella och internationella jämförelser ingår. Vidare syftar utvärderingen till lärande och samverkan där man bland annat undersöker fondsamverkan. Tillväxtverket har även ett uppdrag om att undersöka hur man kan förenkla ERUF-genomförandet. Per Folkesson, enheten för verksamhetsstöd, arbetar med detta uppdrag och presenterade tre möjliga nya modeller för utbetalning av stöd från strukturfonderna som skulle innebära förenklingar för projektägarna. Vidare presenterade Folkesson den redan befintliga möjligheten att genomföra insatser över de geografiska gränserna.

Inför Europaforum hade konsultbolaget Kontigo fått i uppdrag att undersöka vilka strukturförändringar ESF och ERUF har inneburit i Bergslagskommunerna. Göran Hallin, Senior Advisor på Kontigo, presenterade bland annat att ESI-fonderna står för mellan 44 – 50 % av totala medel för regional utveckling i Bergslagsområdets län. Kontigos analys visar att i Bergslagsområdet har ESI-medlen bland annat bidragit till bestående kluster- och nätverksstrukturer som stärker konkurrenskraften hos näringslivet både i och utanför Bergslagskommunerna. Vidare har de bidragit till att stärka kompetens och ”räddat” industrijobb under finanskrisen, samt stärkt besöksnäringen, främst i Dalarna.

På eftermiddagen fick SKL, Östra Mellansverige (ÖMS) samt Norra Mellansverige (NMS) möjlighet att presentera sina synpunkter på den framtida sammanhållningspolitiken. SKLs synpunkter har tagits fram i brett samråd med deras medlemmar och de centrala utgångspunkterna i yttrandet är betydelsen av sammanhållningspolitiken för EU:s framtid, samt att utformningen och genomförandet ska ta sin utgångspunkt i det regionala utvecklingsuppdraget. ÖMS lyfter bland annat fram att sammanhållningspolitiken inte är begränsad till att enbart utjämna regionala skillnader utan är också en framåtsyftande strategi för att skapa innovation, konkurrenskraft och hållbar tillväxt i samtliga regioner i Europa, samt att ett viktigt mervärde med sammanhållningspolitiken är möjligheterna att bygga kapacitet och skapa samverkan mellan olika utvecklingsaktörer. NMS lyfter bland annat fram smart specialisering som ett koncept som har varit framgångsrikt i arbetet med att skapa interregionalt samarbete och internationalisering inom Europa, och där det främsta exemplet på detta är Vanguardinitiativet som Dalarna har varit medlemmar i sedan 2014 och Värmland blir fullvärdiga medlemmar i under 2017.

Efter presentationerna av positionspapperen följde en paneldiskussion i vilken Jens Nilsson (S), ledamot i Europaparlamentet, Irén Lejegren (S), Region Örebro län, Sofia Jarl (C), Region Dalarna samt Catarina Segersten Larsson (M), representant för Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige och Region Värmland, ingick under ledning av Göran Hallin, Kontigo. Som avslutning på konferensen presenterade Anna Olofsson, Länsråd på Länsstyrelsen i Örebro län, några avslutande reflektioner om den framtida sammanhållningspolitiken.

Positionspapper
SKL
Östra Mellansverige
Norra Mellansverige (utkast)

Presentationer
Lena Andersson Pench, Europeiska kommissionen, Sammanhållningspolitikens framtid
Anders Lindholm, Näringsdepartementet, Sammanhållningspolitiken efter 2020
Lars Wikström,  Tillväxtverket, Aktuellt från Tillväxtverket
Marcus Wåhlstedt, Tillväxtverket, Information om utvärdering av ERUF
Per Folkeson, Tillväxtverket, Information om uppdrag med regelförenklingar
Göran Hallin, Kontigo, Så har strukturfonderna förändrat Bergslagen
Ellinor Ivarsson, SKL, Sveriges kommuner och landstings (SKL) position om SHP 2020+

2017-04-21T16:55:11+00:00 2017-04-12|