Sedan augusti 2018 finns Lärosäten Syd på plats i Bryssel genom inrättandet av ett gemensamt kontor, som första kontor som specifikt bevakar svenska lärosätens intressen i Bryssel. Lanseringseventet syftade till att presentera de sex samverkande lärosätenas ambitioner med det gemensamma Brysselkontoret och flera externa talare hade även bjudits in till eventet, däribland Sophia Eriksson Waterschoot, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning, ungdom, idrott och kultur (DG EAC) samt Johan Stierna, enhetschef på generaldirektoratet för forskning och innovation (DG RTD).   

Lärosäten Syd har sedan augusti 2018 ett kontor i Bryssel. Etableringen av kontoret syftar till att öka de sex samverkande lärosätenas profil på EU-nivå, förbättra bevakningen av och påverkan på EU-policy samt att bygga tätare internationella partnerskap. Lärosäten Syds Brysselkontor är det första svenska Brysselkontor som specifikt bevakar lärosätens intressen i Bryssel. De lärosäten som samverkar inom Lärosäten Syd är Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet. Sedan inrättandet av kontoret har Lärosäten Syd gått med som medlemmar i de europeiska nätverken European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) samt Universities Informal Liaison Offices Network (UnILiON).

Rickard Eksten är Lärosäten Syds representant i Bryssel

Den 7 december anordnade Lärosäten Syd ett lanseringsevent i Bryssel för att uppmärksamma inrättandet av kontoret. Flera externa talare deltog på eventet, bland annat Sophia Eriksson Waterschoot, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning, ungdom, idrott och kultur (DG EAC) samt Johan Stierna, enhetschef på generaldirektoratet för forskning och innovation (DG RTD).

Sophia Eriksson Waterschoot lyfte bland annat EU-toppmötet som anordnades i Göteborg i november 2017 och initiativet europeiska universitetsnätverk som en av de konkreta utkomsterna från mötet. Syftet med detta initiativ är att stärka strategiska partnerskap av universitet och lärosäten i EU som bland annat ska möjliggöra för studenter vid europeiska lärosäten att erhålla en examen genom att kombinera studier i flera europeiska länder, vilket skulle bidra till att stärka Europas internationella konkurrenskraft. Hon lyfte även att det just nu finns möjlighet att ansöka om finansiering från ett pilotprogram som under 2019 ska stödja sex europeiska universitetsnätverk, där minst tre lärosäten för högre utbildning från tre olika länder ingår. Syftet med att finansiera dessa nätverk är att att stärka den europeiska identiteten, samtidigt som man stärker spetsforskningen och bidrar till att göra europeiska lärosäten mer konkurrenskraftiga. Eriksson Waterschoot beskrev vidare prioriteringarna för Erasmus+ i nästa programperiod och lyfte att detta program är ett av de högst prioriterade programmen av EU:s institutioner och har därför föreslagits en fördubblad finansiering i nästa programperiod, jämfört med innevarande period.

Johan Stierna från DG RTD presenterade de förändringar som EU-kommissionen föreslår i nya ramprogrammet för forskning och innovation, Horizon Europe, och fokuserade särskilt på hur ramprogrammet över tid har skiftat fokus från att enbart fokusera på rena forskningssamarbeten till att under de senaste åren ha en bredare fokus där stor vikt även läggs på innovation. Detta är tydligt i Horisont 2020 och denna trend har förstärkts ytterligare i förslaget om Horizon Europe. Stierna nämnde även två nya ansatser i förslaget om Horizon Europe; missions samt det europeiska innovationsrådet. Ambitionen med missions, som kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar, är att i högre grad fokusera resurser – mänskliga såväl som ekonomiska – kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar. Det europeiska innovationsrådet (EIC) är huvudinitiativet i den tredje pelaren och syftar till att stödja innovation, entreprenörer, små och medelstora företag samt forskare i deras arbete med att skala upp nya, banbrytande innovationer. Stierna menade att dessa två initiativ är exempel på det tydliga fokus på innovation som finns i förslaget om Horizon Europe.

För mer information
Läs mer om Lärosäten Syds Brysselkontor här
Läs mer om ERRIN här
Läs mer om UnILiON här
Läs Central Swedens artikel om förslaget om Erasmus+ i nästa programperiod här
Läs Central Swedens artikel om missions här
Läs Central Swedens artikel om det europeiska innovationsrådet här