Lab, Fab, App – rekommendationer inför kommande ramprogram

Social inkludering, fokus på genomslag, och synergier med strukturfonderna är några av de rekommendationer som högnivågruppen med uppdraget att ta fram en vision för EU:s framtida ramprogram för forskning och innovation, rekommenderar i rapporten Lab, Fab, App – Investing in the European future we want. Under en konferens i Bryssel i början på juli presenterades högnivågruppens rapport. Konferensen var en del i arbetet med halvtidsöversynen av Horisont 2020.  I slutet av 2017 kommer EU Kommissionen att öppna ett samråd kring utformningen av kommande ramprogram för forskning och innovation, FP9.

Som en del i halvtidsutvärderingen av Horisont 2020 arrangerades konferensen Research & Innovation – shaping our future den 3 juli 2017, i Bryssel. Sedan september 2016 har en högnivågrupp, under ledning av Pascal Lamy, arbetat med att ta fram en vision och rekommendationer för EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, FP9. Utgångspunkten för konferensen var dels högnivågruppens rapport, men även Vitboken för EU:s framtid. Syftet med konferensen var att skapa ett forum för beslutsfattare och aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor att diskutera EU:s framtid med utgångspunkt i satsningar på forskning och innovation.

Under konferensen presenterades Högnivågruppens rapport med en vision och rekommendationer för EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation. Rapporten utgår från elva rekommendationer för utformandet av nästa ramprogram:

 1. Prioritise research and innovation in EU and national budgets
 2. Build a true EU innovation policy that creates future markets
 3. Educate for the future and invest in people who will make the change
 4. Design the EU R&I programme for greater impact
 5. Adopt a mission-oriented, impact-focused approach to address global challenges
 6. Rationalise the EU funding landscape and achieve synergy with structural funds
 7. Simplify further, privilege impact over process
 8. Mobilise and involve citizens
 9. Better align EU and national R&I investment
 10. Make international R&I cooperation a trademark of EU research and innovation
 11. Capture and better communicate impact

Pascal Lamy var noga med att poängtera att högnivågruppen inte hade haft uppdraget att ta fram de tematiska prioriteringarna för det framtida ramprogrammet för forskning och innovation. Enligt Lamy är detta något som högnivågruppen hoppas ska formas utifrån offentliga samråd och i politiska beslutsprocesser, som kan inspireras av rapporten. Diskussionen, både under konferensen och i rapporten, kretsar mycket kring behovet av att bättre främja medborgerligt deltagande och social inkludering. Något som också återspeglas i rapportens åttonde rekommendation: mobilisera och involvera medborgarna. Högnivågruppen rekommenderar också att entreprenörskap och innovation bättre ska inkluderas i utbildningssystemen, att det ska göras större investeringar i humankapital, i människor, de som driver utvecklingen.

Vidare är det tydligt att högnivågruppen förespråkar ännu större fokus på genomslag. Lamy beskrev det som att fokus bör vara på hur vi kan maximera programmets genomslag utifrån de uppsatta målen, inte vem som deltar mest och med vilka instrument. Återkommande är också diskussionen kring synergier. Den sjätte rekommendationen handlar om att skapa synergier med strukturfonderna. Här förespråkar högnivågruppen att man i den framtida budgeten ska minska antalet finansieringssystem och instrument för forskning och innovation, och säkerställa att de som finns kvar kompletterar varandra. Ytterligare en koppling till regionalpolitiken är den andra rekommendationen, som beskriver behovet av investeringar i innovationsekosystem som bidrar till en effektiv uppskalning av innovativa lösningar på de samhälleliga utmaningarna.

I slutet av 2017 kommer EU Kommissionen att öppna ett samråd kring utformningen av kommande ramprogram för forskning och innovation, FP9. Under sommaren 2018 kan vi förvänta oss ett färdigt förslag om FP9 från EU kommissionen.

Mer information
Läs högnivågruppens rapport i sin helhet här.
Dokumentation från konferensen Research & Innovation – shaping our future återfinns här.

2017-07-12T18:52:53+02:00 2017-07-12|