Kommissionens arbetsprogram för 2018 publicerat

I ett nyligen publicerat arbetsprogram presenterar EU-kommissionen vilka lagförslag och åtgärder man anser bör prioriteras under 2018. Förslagen inkluderar ett utkast till EU:s nästa långtidsbudget, ett meddelande om förutsättningarna för att införa en finansministerpost för unionen samt en separat budget för eurozonen. Kommissionen har i samband med detta också publicerat en lista med tidigare offentliggjorda lagförslag man anser bör ges företräde i lagstiftningsprocessen.

EU-kommissionen presenterade den 24:e oktober sitt arbetsprogram för 2018. Programmet inkluderar tjugosex olika åtgärder som består av både lagförslag och andra initiativ utan juridiskt bindande verkan.

Ett betydelsefullt förslag som kommer presenteras under våren 2018 är utkastet till EU:s nästa långtidsbudget. Denna budget sträcker sig över flera år och utgör grunden för EU:s samtliga finansiella beslut för perioden post-2020. Vidare kommer ett antal ekonomiska förslag tillkännages i december 2017. Dessa inkluderar bland annat ett meddelande om förutsättningarna för att införa en finansministerpost för EU samt ett förslag om en separat budget för den monetära unionen.

Arbetsprogrammet är ett dokument som publiceras årligen och i vilket kommissionen beskriver hur unionens politiska ambitioner ska omsättas i konkreta lagförslag och initiativ. Vidare underlättar dokumentet kommissionens samarbete med andra aktörer och EU-institutioner genom att ge tydliga tidsramar för kommande lagstiftningsprocesser.

I samband med offentliggörandet av arbetsprogrammet publicerade kommissionen också en lista över 66 olika lagförslag som tidigare offentliggjorts och ännu inte antagits men som kommissionen önskar ska förhandlas klart innan slutet av 2018.

För att läsa arbetsprogrammet i sin helhet, klicka här.

2017-10-26T08:39:49+02:00 2017-10-25|