EU-kommissionen har presenterat en färdplan om en höjning av målet att minska växthusgasutsläppen från 40% till minst 50% till 2030. Färdplanen beskriver de preliminära politiska åtgärder och potentiella konsekvenser som höjning av målen skulle innebära. Nu bjuds allmänheten in till att lämna sina synpunkter. Återkopplingen till färdplanen kommer beaktas när initiativet vidareutvecklas. Sista svarsdag är 15 april 2020. 

I den nyligen förslagna klimatlagen fastställdes ett antal åtgärder som nödvändiga för att uppnå målet om klimatneutralitet år 2050. Bland annat anges det att kommissionen ska genomföra en konsekvensbedömning och sedan föreslå ett nytt EU-mål för minskning av växthusgasutsläpp fram till 2030, vilket för närvarande ligger på 40%. Kommissionen har därför presenterat en färdplan för ett nytt initiativ som föreslår ett ökat mål för minskning av växthusgasutsläpp till 2030 från 40% till minst 50%, och helst 55%. Tanken är att de förhöjda målen för 2030 ska bli en del av klimatlagen under det senare halvåret 2021. Initiativets färdplan innehåller en inledande konsekvensbedömning som beskriver vilka politiska åtgärder som behöver vidtas för att öka 2030-målens utsläppsminskning samt vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser som potentiellt följer av åtgärderna.

Nu har allmänheten möjlighet att lämna sina synpunkter på den presenterade färdplanen och dess inledande konsekvensbedömning. Återkopplingen kommer användas som underlag när initiativet vidareutvecklas och finjusteras. Deadline för att lämna återkoppling är den 15 april 2020.

För mer information
För att läsa färdplanen och dess inledande konsekvensbedömning, klickar här.
För att lämna synpunkter på färdplanen, klicka här.