Inför toppmötet 17 – 18 oktober publicerade EU-kommissionen ett meddelande om de punkter i förhandlingarna om långtidsbudgeten för perioden 2021 – 2027 som kommissionen anser att EU:s ledare måste ta i övervägande och styra upp för att en snabb överenskommelse ska kunna nås. Kommissionen påminner i meddelandet EU:s ledare om att det bara är 14 månader innan den nya programperioden inleds och att det fortfarande är mycket arbete kvar att göra innan förhandlingarna kan avslutas.

Den 9 oktober 2019 publicerade kommissionen ett meddelande om de punkter i förhandlingarna om långtidsbudgeten för perioden 2021 – 2027 som kommissionen anser att EU:s ledare måste ta i övervägande och styra upp för att en snabb överenskommelse ska kunna nås. Meddelandet är ett medskick inför europeiska rådets toppmöte den 17 – 18 oktober. Kommissionens, och det finska ordförandeskapet i ministerrådets, ambition är att en överenskommelse ska nås innan årsskiftet. Kommissionen påminner i meddelandet EU:s ledare om att det bara är 14 månader innan den nya programperioden inleds och att det fortfarande är mycket arbete kvar att göra innan förhandlingarna kan avslutas.

De delar som kommissionen belyser som särskilt viktiga för EU:s ledare att diskutera under det kommande toppmötet är bland annat den övergripande finansieringsnivån, hur medlemsstaternas bidrag till EU-budgeten kan bli mer transparent och rättvis, samt hur budgeten ska kunna moderniseras genom inkludering av nya övergripande prioriteringar.

Vad gäller den övergripande finansieringsnivån har EU-kommissionen föreslagit att budgeten ska utgöra 1,11 % av EU:s samlade BNI, i jämförelse med nuvarande budget som är 1 % av EU:s samlade BNI. EU-kommissionen noterar i meddelandet att vissa medlemsländer argumenterar för att budgetnivån fortsatt ska vara på 1 % av EU:s samlade BNI (däribland Sverige) andra medlemsländer stödjer Europaparlamentets förslag om att budgetnivån ska höjas till 1,3 %. I meddelandet argumenterar kommissionen för att en budget på 1,11 % av EU:s samlade BNI de facto är i paritet med budgeten i nuvarande programperiod om man skulle räkna bort Storbritanniens bidrag och att det borde vara den jämförelsen medlemsländerna bör göra i bedömningen av den övergripande finansieringsnivån.

I frågan om en mer rättvist fördelad budget pekar kommissionen på att medlemsstaternas bidrag till EU-budgeten inte är baserad på solidaritet eller relativt välstånd och att vissa medlemsstaters rabatter på medlemsavgiften (däribland Sverige) gör systemet än mer orättvist. Enligt kommissionen kommer Brexit och kommissionens förslag om upphörandet av rabatter och andra korrigeringar automatiskt bidra till att detta, enligt kommissionen, komplexa och orättvisa system avskaffas vilket kommissionen uppmanar EU:s ledare att stödja. Kommissionen föreslår även att rådet ger stöd åt kommissionens förslag att identifiera nya former av finansieringskällor.

Gällande frågan om en modernisering av budgeten påtalar kommissionen att diskussionen om den övergripande finansieringsnivån inte kan separeras från frågan om prioriteringen av utgiftsområden, kommissionen menar att en modern budget omfattar en ny balans mellan prioriterade politikområden. Kommissionen uppmanar medlemsländerna att ge de föreslagna nya prioriteringarna en större roll. Kommissionens förslag om en moderniserad budget med nya prioriteringar omfattar en minskad budget till sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissionen uppmanar EU:s ledare att stödja denna modernisering av de två politikområdena, med syfte att dessa områden ska kunna utvecklas i linje med de nya prioriteringarna.

För att nå en överenskommelse innan årsskiftet menar kommissionen att EU:s ledare under toppmötet 17 – 18 oktober måste diskutera ovan nämnda punkter för att ge politisk vägledning och sätta fart på förhandlingarna.

För mer information
Klicka här för att läsa kommissionens pressmeddelande inför toppmötet
Klicka här för att läsa kommissionens meddelande inför toppmötet.