I mars 2020 väntas EU-kommissionen lägga fram en ny strategi för EU:s industripolitik. Industrifrågorna är en högt prioriterad fråga för den nya kommissionen, inte minst kopplat till arbetet med en europeisk grön giv. Den tidigare kommissionens arbete med en ny industristrategi har bland annat resulterat i sex utpekade strategiska europeiska värdekedjor, som bland annat omfattar vätgasteknik och vätgassystem samt koldioxidsnål industri. De strategiska värdekedjorna är ett av de initiativ som väntas presenteras i den nya industristrategin.

Den 1 december 2019 kunde den nya kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen tillträda sina poster efter att Europaparlamentet godkände kollegiet den 27 november. En av de åtgärder som von der Leyens-kommission har meddelat ska presenteras inom de första 100 dagar av mandatperioden är en förnyad strategi för EU:s industripolitik. Industrifrågorna är en högt prioriterad fråga för den nya kommissionen, inte minst kopplat till vice-ordförande Frans Timmermans portfölj; en europeisk grön giv. Den 11 december 2019 lade EU-kommissionen fram den ”gröna given”, det ramverk av lagstiftning, initiativ och strategier som ska bidra till att möta ambitionen om ett klimatneutralt Europa till år 2050. En av de åtgärder som presenteras i den gröna given med syfte att uppnå en hållbar industri är att anta en ny strategi för EU:s industripolitik. Den kommissionär som har utsetts ansvaret för att utforma den nya industristrategin är Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden. Den nya strategin för EU:s industripolitik väntas presenteras i mars 2020.

Ambitionen om att ta fram en ny industristrategi inleddes redan av den förra kommissionen under Jean-Claude Juncker. Den 13 september 2017 publicerade kommissionen meddelandet Investera i en smart, innovativ och hållbar industri – en förnyad strategi för EU:s industripolitik som utgör grunden för en ny europeisk industristrategi. Arbetet med att ta fram en ny industripolitik har därefter bedrivits främst inom Högnivåkonferensen för industripolitiska åtgärder och det Strategiska forumet för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse.

Resultatet av högnivåkonferensens och det strategiska forumet är bland annat rapporten A vision for the European industry until 2030 från Högnivåkonferensen, med ett antal rekommendationer för hur den europeiska industrin ska ställa om sig. Det strategiska forumet har publicerat en rapport där sex strategiska värdekedjor som det strategiska forumet anser kommer att vara avgörande för den europeiska ekonomin har identifierats, däribland vätgasteknik och vätgassystem samt koldioxidsnål industri. Förhoppningen från den förra kommissionen är att dessa rapporter ska vara vägledande i att ta fram prioriteringarna för den nya strategin för EU:s industripolitik.

Rekommendationer från EPC
Den oberoende europeiska tankesmedjan European Policy Center (EPC) har under många år haft industrifrågor som särskilt fokusområde. EPC har sedan 2017 drivit en arbetsgrupp på temat som har samlat representanter från EU:s institutioner, medlemsstater, handels- och företagsorganisationer med flera för att diskutera EU:s framtida industripolitik. I november 2019 publicerade EPC en rapport med fem rekommendationer om vad den nya industristrategin bör fokusera på. Rekommendationerna berör åtgärder för att utveckla den inre marknaden, utveckling av innovationspolitiken, mer långsiktiga och strategiska satsningar, säkerställa en rättvis och inkluderade omställning samt grön omställning. Några av de åtgärder som nämns inom området rättvis och inkluderande omställning är att EU bör investera mer resurser för att utveckla digitala färdigheter. EPC anser att digitala färdigheter bör vara ett tydligare prioriterat område i de regionala utvecklingsstrategierna samt de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering. EPC föreslår även att mer stöd bör ges till att utveckla lokala och regionala strategier för industriell omställning. Vidare anser EPC att samverkan bör vara ledordet för regional utveckling och att EU bör erbjuda strategisk rådgivning för att skapa interregional samverkan. Detta stöd, anser EPC, bör bygga på redan existerande initiativ så som smart specialisering samt de av kommissionen föreslagna förändringar i Interreg-programmet. Hur många av dessa rekommendationer som kommer att inkluderas i den nya strategin för EU:s industripolitik återstår att se.

Central Sweden bevakar utvecklingen av den nya strategin för EU:s industripolitik.

För mer information
Klicka här för att läsa Central Swedens artikel om den gröna given
Klicka här för att läsa EU-kommissionens meddelande från 2017 om en ny industristrategi.
Klicka här för att läsa Högnivåkonferensens rapport A vision for the European industry until 2030
Klicka här för att läsa trategiska forumets rapport Strengthening strategic value chains for a future-ready EU industry
Klicka här för att läsa EPC:s rapport med rekommendationer om en ny strategi för EU:s industripolitik