Stärkt konkurrenskraft och kompetensbristen är ett bärande tema i EU-kommissionens uttalande om europaåret för kompetens. För att säkerställa ett mer motståndskraftigt EU, där ingen hamnar på efterkälken i den gröna och digitala omställningen, utser EU-kommissionen 2023 till Europaåret för kompetens. 

EU-kommissionen har identifierat att utmaningarna med kompetensförsörjningen i EU är ett hot mot att nå målsättningarna i den gröna given. Redan under talet om tillståndet i unionen presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen därför att 2023 skulle bli europaåret för kompetens. Den 12 oktober antog kommissionen förslaget.

Europaåret för kompetense – konkurenskraft, deltagande och talanger
För att stärka arbetet med kompetensförsörjningen förslår kommissionen, som ett led i arbetet med Europaåret för kompetens, att i samarbete med medlemsländerna, Europaparlamentet, offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, handels- och industrikammare tillsammans med arbetstagare och företag ta på sig ett antal åtagande genom:

 • kompetensutveckling för att utnyttja den fulla potentialen hos arbetskraften i EU och stödja människor i övergången från ett arbete till ett annat.
 • Samarbete med arbetsmarknadens parter och företag ser till att den tillgängliga kompetensen är relevant för arbetsmarknadens behov.
 • Matchning av människors ambitioner och färdigheter med möjligheterna på arbetsmarknaden, särskilt med tanke på den gröna och den digitala omställningen och den ekonomiska återhämtningen. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att få fler människor att bli en del av arbetsmarknaden, särskilt kvinnor och unga som varken arbetar eller studerar.
 • Människor från tredjeländer med de färdigheter som behövs ska lockas till EU, bland annat genom bättre möjligheter till lärande och rörlighet och underlättat erkännande av kvalifikationer

Koppling till andra EU-initiativ till stöd för kompetensutveckling
Inom kompetens och utbildningsfrågan finns det redan en rad EU-initiativ och finansieringsmöjligheter som kan stärka de mål som kommissionen har presenterat inom ramen för europaåret för kompetens, som till exempel;

 • Den strukturerade dialogen med medlemsländerna om digital utbildning och färdigheter
  Den europeiska kompetensagendan
 • Den nya europeisk innovationsagendan
 • Den nya europeisk universitetsstrategin
 • EU-talangreserv
 • Den europeiska plattformen för digital kompetens och arbetstillfällen

Det finns även redan befintlig finansiering för att stödja insatser inom detta område, bland annat:

 • Europeiska socialfonden+
 • Faciliteten för återhämtning och resiliens
 • Programmet för ett digitalt Europa
 • Horisont Europa
 • Erasmus+

 Vad händer nu?
Efter antagandet från kommissionens sida kommer nu Europaparlamentet och rådet diskutera förslaget med beaktande av yttrandena från europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Läs mer om antagandet här
Läs mer om tillståndet i unionen här
Läs mer om expertrapporten om lovande strategier för utbildningsinvesteringar

Kontaktperson på Central Sweden
Cecilia Aketch Akanga
Informationsansvarig

+32 497 54 06 53

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58