I november presenterade kommissionen ett nytt åtgärdspaket om ren rörlighet. Paketet kan ses som ett svar på kritiken mot EU efter utsläppsskandalen gällande dieselfordon och omfattar en långsiktig strategi för att minska utsläppen från transportsektorn, målsättningar gällande koldioxidutsläpp från nya skåp- och personbilar samt en handlingsplan för en ökad användning av alternativa bränslen.

I november 2017 presenterade kommissionen en fortsättning på arbetet under agendan Europa på väg i form av ett åtgärdspaket om ren rörlighet, Driving Clean Mobility. Paketet består av tre delar. Den första delen är en långsiktig strategi, Delivering on low-emission mobility, för att bekämpa klimatförändringar orsakade av transportsektorn, förbättra livskvaliteten för EU-medborgarna samt främja konkurrenskraften för industrin. Kommissionen lyfter här särskilt fram vikten av robusta och korrekt genomförda regler då det anses vara av stor vikt att återställa förtroendet för både EU och den europeiska fordonsindustrin efter utsläppsskandalen gällande dieselfordon.

Andra delen, Clean Mobility Packageomfattar lagstiftningsinitiativ gällande vägtransportfordon, infrastrukturer och kombinerad transport av varor. Initiativen fokuserar på minskning av utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och avser främja användandet av alternativa bränslen och fordon med låga utsläpp. Bland lagförslagen återfinns bland annat nya målsättningar gällande koldioxidutsläpp från nya skåp- och personbilar; utsläppen från bilar registrerade i EU år 2025 och 2030 måste vara 15 % lägre respektive 30 % lägre jämfört med 2021. Ett annat förslag avser att förbättra tillgången till den internationella marknaden för busstrafik. Slutligen föreslår även kommissionen en översyn av Clean Vehicle-direktivet, vilket Central Sweden kommer undersöka närmare, då det syftar till att främja offentlig upphandling av fordon med låga växthusgasutsläpp.

Den tredje delen omfattar icke-lagstiftande åtgärder som presenteras i Bredast möjliga användning av alternativa bränslen (Towards the broadest use of alternative fuels), en handlingsplan för en ökad användning av alternativa bränslen. Handlingsplanen ska öka investeringarna i infrastrukturen för alternativa bränslen och utveckla ett nätverk av snabba och driftskompatibla tankstationer i hela Europa. Handlingsplanen är ett komplement till direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen 2014/94/EU.

Åtgärdspaketet Driving Clean mobility har också ett tydligt industrifokus; det finns starka kopplingar till EU:s förnyade industristrategi som presenterades i september i år. Ett tredje och sista lagstiftningspaket under agendan Europa på väg planerat till första halvåret 2018.

Läs mer om Driving Clean Mobility här. Lär mer om den långsiktiga strategin här, mer om lagstiftningspaketet Clean Mobility package här och mer om handlingsplanen för alternativa bränslen här.

Läs mer om vad Central Sweden skrivit om agendan Europa på väg här. Kommissionens meddelande finns här.

Läs mer om vad Central Sweden skrivit om EU:s förnyade industristrategi här.