Central Swedens årsmöte den 30 april 2019 valde Irén Lejegren, ordförande för regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län, till ny ordförande för föreningen. Irén övertog ordförandeklubban från Abbe Ronsten, oppositionsråd i Region Dalarna. Under årsmötet presenterade även Central Sweden några av höjdpunkterna från 2018.

Tisdagen den 30 april 2019 ägde Central Swedens årsmöte rum i Falun. Under årsmötet valdes Irén Lejegren, ordförande för regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län, till ny ordförande för föreningen. Irén övertog ordförandeklubban från Abbe Ronsten, oppositionsråd i Region Dalarna. Under mötet valdes även Birgitta Sacrédeus, ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Dalarna, in som ny vice ordförande i Central Swedens styrelse. För Gävleborgs räkning sitter Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande, kvar som vice ordförande i föreningens styrelse också de kommande fyra åren.

Under årsmötet presenterade Central Sweden några av höjdpunkterna från 2018. Några av de aktiviteter som uppmärksammades var bland annat Norra Mellansveriges deltagande i EU-kommissionens pilotprojekt för regioner med en industri i omställning, samt inkluderingen av Botniska korridoren i stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet, ScanMed. Vidare presenterades huvuddragen i de två konferenserna SveReg-konferensen i Bryssel med fokus på EU:s nästa långtidsbudget, samt Intresseföreningen Bergslagets Europaforum i Falun, som Central Sweden var medarrangörer till under 2018. Ytterligare en höjdpunkt som presenterades var att samtliga av Central Swedens medlemsregioner under 2018 valdes in som fullvärdiga medlemmar i Vanguardinitiativet i samband med Region Gävleborgs undertecknande av Milanodeklarationen vid nätverkets årsmöte.

Central Sweden vill också passa på att tacka Abbe Ronsten för sitt engagemang under sin tid som ordförande i föreningen, samt rikta ett stort tack till lekmannarevisorerna Lennart Nygren från Region Gävleborg och Sören Bertilsson från Region Dalarna, som på årsmötet avslutade sina uppdrag för föreningen. Vi vill också tacka utgående ägarrådsrepresentanter för sitt engagemang och hälsa de nyvalda representanterna välkomna.

I dokumentet ”Höjdpunkter 2018” finns möjlighet att läsa mer om Central Swedens arbete inom de olika bevakningsområdena under året som gått. Dokumentet finns i sin helhet här.

Central Swedens årsmöte i Falun