Intresseanmälan – Finansiellt stöd till pilotprojekt för att stödja europeiska partnerskap

EU-kommissionen offentliggör nu två tidigare aviserade utlysningar rörande två typer av pilotprojekt, ett som ämnar att stödja till regioner under industriell omvandling samt ett som syftar till att stödja utvecklingen av transnationella partnerskap som ämnar skapa nya värdekedjor inom vissa utpekade områden. Regioner ska anmäla intresse senast 31 oktober för att kunna ta del av detta stöd. Dessa pilotprojekt ingick i kommissionens meddelande om smart specialisering från tidigare i år.

Som ett led i arbetet med att stötta regioners smart specialiseringsstrategier utlyser EU-kommissionen två typer av pilotprojekt med målet att bygga motståndskraftiga regionala ekonomier och möta globaliseringen med hjälp av smart specialisering. Sista dag att lämna intresseanmälan för båda pilotprojekten är redan den 31 oktober 2017.

Den första utlysningen riktar sig till så kallade övergångsregioner och mer utvecklade regioner som genomgår en period av industriell omvandling med exempelvis kompetensförsörjningsutmaningar och nedläggningar av industrier. Dessa regioner har möjlighet att ta del av stödåtgärder för att, med utgångspunkt i den regionala smart specialiseringsstrategin, utveckla en strategi för att möta den ekonomiska omvandlingen. Bland dessa stödåtgärder kan nämnas anpassad expertis från kommissionen för utformandet av en strategi, hjälp för att utveckla regionala klusterstrategier samt medel för att kunna påbörja processen med att implementera regionala strategier för ekonomisk omvandling. Initialt kommer fem regioner väljas ut av kommissionen för detta pilotprojekt. Kommissionen avsätter upp till 200 000 euro per region för att täcka kostnaderna för sådan extern expertis. Finansieringen till detta stöd kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Beroende på intresset kan kommissionen komma att utlysa en ny intresseanmälan för att välja ut ytterligare fem regioner, med en ny och liknande budget.

Den andra utlysningen vänder sig till befintliga transnationella partnerskap mellan regioner som söker att utveckla nya konkurrenskraftiga värdekedjor, till exempel partnerskap inom de tematiska S3-plattformarna. Finansieringen syftar till att marknadsföra och utveckla dessa partnerskap inom ett antal prioriterade områden såsom bioekonomi, resurseffektivitet, Big-data samt IT-säkerhet. Partnerskap med regionala myndigheter från minst fyra olika EU-länder kan, i samarbete med företag, forskningsinstitut och kluster, ansöka till denna finansiering. Fem till tio partnerskap kommer att väljas ut av kommissionen för att få anpassat expertstöd. Den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) kommer bidra med sammanlagt en miljon euro till utvecklingen av dessa pilotprojekt.

Bakgrund

Dessa pilotprojekt har sin bakgrund i ett meddelande från kommissionen som publicerades i juli 2017. I meddelandet aviserade kommissionen att den avser att stötta det fortsatta arbetet med smart specialisering inom fyra övergripande områden. Kommissionen ansåg vidare att det var av särskilt vikt att se till behovet från regioner som genomgår industriell omvandling samt att kommersialisera och skala upp regionala innovationsprojekt som kan bidra till skapandet av nya värdekedjor, varpå de framtida pilotprojekten annonserades.

Detta meddelandet byggde delvis på kommissionens halvtidsöversyn av smart specialisering som Norra Mellansverige lämnade synpunkter på, både inom ramen för European Regions Research and Innovation Networks (ERRIN) arbete för att ta fram en position i frågan samt i ett eget positionspapper.

Mer information

EU-kommissionens pressmeddelande om pilotprojekten

Information om hur regioner lämnar en intresseanmälan

EU-kommissionens meddelande om smart specialisering

2018-01-07T17:50:03+02:00 2017-10-09|