Bakom positiv utveckling av bioekonomin gömmer sig målkonflikter med EU:s gröna given enligt ny lägesrapport från EU-kommissionen som publicerades i juni i år. Risk för ökad efterfrågan på mark och energi samt obalans på arbetsmarknaden kräver nya insatser inom bioekonomin, menar EU-kommissionen.

I Lägesrapporten om EU:s bioekonomistrategi – EU:s bioekonomipolitik: genomgång och framtida utveckling, som presenterades den 9 juni, konstaterar EU-kommissionen att medlemsländer har kommit ganska långt i genomförandet av strategin och menar att strategin redan nu bidragit till att nå de mål som är utsatta inom den gröna given. Lägesrapporten har tre huvudsakliga slutsatser:

Två framsteg

  1. Utvecklingen av biobaserade lösningar har ökat genom forskning och innovation med hjälp av offentlig och privata investeringar.
  2. Antalet nationella och regionala bioekonomistrategier har ökat och förbättrat samarbetet med medlemsländerna, vilket bland annat ökat antalet pilotprojekt.

Och ett fortsatt förbättringsområde:

  1. Behov av förbättrad insikt om de ekologiska gränserna som finns inom bioekonomin.

Målkonflikter inom den europeiska gröna given
Trots att rapporten ser positivt på hur bioekonomins utveckling ser sett ut i EU, konstaterar kommissionen att det finns ett visst antal utmaningar och konflikter i det framtida genomförandet av strategin. Kommissionen pekar till exempel på ökad efterfrågan på material och energi och obalans mellan befintlig och efterfrågade arbetskraft, samt ett antal målkonflikter inom den gröna given, särskilt i frågan om initiativ som kan öka efterfrågan på land, material och energi. I lägesrapporten läggs det fram förslag på åtgärder för att handskas med de problem som nämn ovan. Ett av förslag är att förstärka användandet av kaskadprincipen för att större vikt läggas vid långlivade material och produkter. Kommissionen ser även ett behov samordnade politiska insatser för att lösa målkonflikterna.

Sveriges position
I respons till lägesrapporten har den svenska regeringen visat en till viss del positiv inställning till kommissionens ställningstagande. instämmer på kommissionens linje om att det finns ett fortsatt behov för innovation och forskning inom förädlings möjligheter i bioekonomin. Men håller sig kritiska till en lagstiftad kaskadprincip, då regeringen menar på att marknaden har goda förutsättningar att själv prioritera hur råvarorna används resurseffektivast.

Placera rapporten inom EU processen
Lägesrapporten har tagits fram under ledning av EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation. Rapporten i sig kommer inte leda till några lagförslag men ger en fingervisning om EU-kommissionens syn på den europeiska bioekonomin och inriktning på eventuellt nya lagstiftningsförslag.

Bakgrund
EU tog för första gången fram en strategi för bioekonomi 2012, vilken syftade till att bereda vägen för ett mer innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt samhälle som förenar livsmedelstrygghet med en hållbar användning av förnybara resurser för industriändamål, samtidigt som miljöskyddet säkerställs. Strategin fokuserar på att stärka och skala upp den europeiska biobaserade sektorn samt sprida och påskynda utbyggnaden av lokala bioekonomier över Europa för att bättre förstå bioekonomins ekologiska gränser.

Strategin uppdaterades 2018, och under 2019 antog rådet, som består av EU:s medlemsländer, så kallade slutsatser om den uppdaterade bioekonomistrategin. Rådet uppmanade då EU-kommissionen att presentera en lägesrapport om genomförandet av bioekonomistrategin och dess överensstämmelse med den gröna given (som också presenterats 2019) senast 2022.

Central Sweden har även tagit fram en längre sammanfattning av lägesrapporten, vänligen kontakta Cecilia eller Ebba för att ta del av den.

Kontaktperson på Central Sweden
Cecilia Aketch Akanga
Informationsansvarig

+32 497 54 06 53

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92