I höstens upplaga av På gång inom EU sammanställer SKL vad som är aktuellt på EU nivå inom olika politiska områden. Bland annat diskuteras förhandlingarna gällande den kommande långtidsbudgeten för perioden 2021 – 2027, den framtida sammanhållningspolitiken och den tillträdande kommissionen.

Två gånger om året utger SKL skriften På gång inom EU, där SKL sammanställer vad som är aktuellt på EU-nivå inom olika politiska frågor och diskuterar kommissionens arbete samt delger sina egna synpunkter kring de olika politikområdena och hur de påverkar Sveriges regioner och kommuner. Varje år utgår SKL från ett visst antal områden som de bedömer särskilt relevanta för organisationens medlemmar och som också är aktuella på EU-nivå.

SKL:s prioriterade områden för 2019 är

  • EU:s framtida långtidsbudget 2021 – 2027
  • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
  • Den sociala dimensionen av EU
  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • EU:s vattendirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
  • Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa
  • Mobilitet och infrastruktur
  • Horisont Europa

En av de frågor som står högst på agendan under hösten är EU:s långtidsbudget för perioden 2021 – 2027. Kommissionens förslag presenterades i maj 2018 och sedan dess har intensiva förhandlingar pågått mellan EU:s medlemsstater och ambitionen är att nå en överenskommelse innan årsskiftet 2019/2020. Först därefter kan man besluta om regelverket kring strukturfonderna. Budgeten behöver antas enhälligt av rådet och sedan godkännas av parlamentet. Hittills har parlamentet och rådet nått en samsyn kring tio sektorsprogram, bland annat för Horisont Europa, Ett digitalt Europa, och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

En annan av de frågor som är mycket aktuella på EU-nivå denna höst är den kommande sammanhållningspolitiken för perioden 2021 – 2027. Frågan utgör även en av SKL:s prioriterade områden under året. SKL vill se en politik som gynnar alla EU:s regioner och en politik som tar sin utgångspunkt utifrån regionala behov. EU-kommissionen publicerar årligen en landrapport om Sveriges ekonomiska situation och nytt för i år är att EU-kommissionen även gav rekommendationer gällande investeringar av medlen från Regional- och Socialfonden. EU-kommissionen rekommenderade bland annat att Sverige ska investera mer av medlen i smart specialisering. SKL anser dock att rekommendationerna inte tillräckligt diskuterar områdena hållbara transporter, infrastruktur och bredband. Dessa områden är av vikt för flera av Sveriges regioner med en gles befolkning där avståndenen mellan hem, arbetsplats och utbildning är långa och SKL menar att investeringar på dessa områden måste vara möjliga inom Regionalfonden.

En av de frågor som lyfts är också den nya kommissionen. Den 16 juli presenterade EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen sina politiska prioriteringar för den kommande mandatperioden. Von der Leyen avser att skapa en ”grön giv” med syfte att EU ska vara klimatneutralt till år 2050. Den föreslagna kommissionären för att koordinera detta arbete är Frans Timmermans. En annan prioritering för von der Leyen är att satsa på den digitala inre marknaden, för att EU bland annat ska ha en ledande position inom artificiell intelligens. Margrethe Vestager från Danmark är föreslagen som ansvarig för ambitionen om digitalisering.

 

För mer information

Hela numret av På gång inom EU finns tillgänglig för beställning och nedladdning på SKL:s hemsida

Läs mer om Central Swedens rapportering om Ursula von der Leyens politiska prioriteringar här

Läs mer om Central Swedens rapportering om de föreslagna kommissionärerna och deras portföljer här