Watify, ett initiativ vars syfte är att främja användandet av ny teknologi inom europeisk industri, arrangerar i oktober en sammankomst för att möjliggöra interregionala partnerskap inom området gröna kemikalier.  

Initiativet Watify anordnar den 5 oktober ett matchmaking-event i Barcelona under temat gröna kemikalier. Under evenemanget kommer bland annat marknadsutveckling, utmaningar och möjligheter kopplade till produktion samt användandet av gröna kemikalier inom EU att behandlas. Det huvudsakliga syftet är emellertid att möjliggöra nya interregionala partnerskap genom att koppla samman offentliga och privata aktörer inom området.

För att uppnå detta syfte kommer bilaterala möten mellan företrädare från offentlig och privat sektor samt högskole- och universitetsväsendet anordnas för att underlätta nya partnerskap. Dessa nya partnerskap ska sedermera stärka EU:s position som en ledande innovatör och producent av gröna kemikalier. Evenemanget riktar sig till regioner, kluster, små och medelstora företag, start-ups samt forskningsinstitut som söker partners för gemensamma initiativ eller projekt som syftar till att utveckla europeiskt framställande och produktion av gröna kemikalier.

Sista dagen för registrering är 25:e september.

Gröna kemikalier

Med gröna kemikalier åsyftas kemikalier som framställs och hanteras på ett mer miljövänligt och hållbart sätt än konventionella kemikalier. Dessa nya kemikalier kan exempelvis framställas ur biomassa vilket begränsar avfallsmängden och därigenom reducerar miljöpåverkan.

Mer information om Watify

Watify är ett icke-vinstdrivande initiativ vars mål är att stimulera teknologisk förnyelse inom Europas industrier. Detta sker till stor del genom att uppmuntra företag att förändra sin verksamhet genom introduktionen av nya teknologier i produktionen samt främjandet av digitalisering av verksamheten. Initiativet är finansierat av EU-kommissionen.

För mer information och registrering, klicka här.