Central Sweden deltog den 16 oktober på en konferens om gränsöverskridande järnvägstransporter i den nordiska regionen. Konferensen hölls i Europahuset i Stockholm och arrangerades av Nordiska rådet, Forum för nordiskt järnvägssamarbete (NJS), Trafikverket och EU-kommissionens representation i Sverige. Ett 70-tal deltagare var på plats för att från olika perspektiv diskutera och reflektera över utmaningar, behov och lösningar för framtidens järnvägstransporter över administrativa och geografiska gränser.

Nordiska rådet, Forum för nordiskt järnvägssamarbete (NJS), Trafikverket och EU-kommissionens representation i Sverige arrangerade den 16 oktober en heldagskonferens med fokus på behov och utmaningar vid gränsöverskridande järnvägstransporter i den nordiska regionen. Konferensen var välbesökt och ett 70-tal deltagare var på plats för att lyssna till talare från bland annat Trafikverket, EU-kommissionen, Nordiska rådet och den finska transportmyndigheten. Joakim Berg, Norrtåg AB och projektledare för Botniska korridoren, pratade om regional passagerartrafik över gränserna. Järnvägsoperatören Hector Rail var också på plats för att presentera utmaningarna med gränsöverskridande godstransporter och ett antal enskilda projekt och sträckor diskuterades under dagen.

Joakim Berg, Botniska korridoren med Frédéric Versini, DG MOVE

Frédéric Versini, biträdande enhetschef på DG MOVE, EU-kommissionen, deltog på konferensen och gav en presentation om europeisk transportpolitik, det trans-europeiska transportnätverket TEN-T samt förslaget om finansieringsverktyg CEF (Fonden för ett sammanlänkat Europa) för nästa programperiod 2021–2027. Som Central Sweden tidigare har rapporterat, föreslås ScanMed-korridoren förlängas norrut, längs den Botniska korridoren och detta var en av aspekterna som Versini berörde i sin presentation. Versini nämnde även EU-kommissionens förslag om ett ”Smartare TEN-T”. Förslaget ärkopplat till ett förordningsförslag gällande effektivisering av åtgärder för att främja genomförandet av TEN-T (”Streamlining the implementation of the Trans-European Transport Network (TEN-T)). I förslaget från EU-kommissionen presenteras ett mer strömlinjeformat tillståndsförfarande för projekt inom TEN-T, som bland annat riktar sig mot komplexiteten vid gränsöverskridande projekt och ”missing links”. I dagsläget måste regelverk från samtliga berörda EU-medlemsländer tas i beaktning för genomförande av projekt, något som har visat sig kraftigt försena genomförandet av enskilda projekt och därmed också genomförandet av det transeuropeiska transportnätet i sin helhet.

Under dagen lyftes ett antal konkreta utmaningar kopplat till gränsöverskridande järnvägstransporter fram, både kopplat till olika regelverk, spårbredd, signalsystem, maxlängd av godståg och utbildning av personal. Vikten av nordiskt samarbete framfördes vid ett flertal tillfällen, liksom vikten av mer likartade planeringssystem. Här lyftes Norges och Sveriges nationella transportplaner upp som ett positivt exempel på jämförbara planeringsdokument som underlättar samarbete. I Finland ser processerna annorlunda ut, något som försvårar i planeringsprocesser och samarbete. En liknande modell för långsiktig planering diskuteras dock. En representant för Nordiska rådet efterfrågade en mötesplats/transportforum inom ramen för Nordiska rådet, samt lyfte vikten av en gemensam nordisk transportstrategi, något som idag inte existerar. Trafikverket och dess finska motsvarighet framförde det nordiska transportmyndighetssamarbetet; ett utökat formellt samarbete och dialog mellan de nordiska myndigheterna på transportområdet, som ett steg i rätt riktning.

Frédéric Versini, DG MOVE, presenterar ScanMed-korridorens föreslagna dragning