Gävle hamn tilldelas 5,6 miljoner euro från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för att bland annat elektrifiera järnvägen till hamnen. Projektet får stöd inom ramen för 2019 års transportutlysning, där fokus bland annat ligger på anslutningar till hamnar i det övergripande nätet.

I slutet av september 2019 blev det klart att 117 miljoner euro i EU-stöd ska fördelas mellan 39 projekt inom hållbar infrastruktur som en del av 2019 års transportutlysning inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Medlen fördelades i denna omgång till gränsöverskridande projekt på det övergripande nätet (comprehensive network), inklusive anslutningar till hamnar och åtgärder för minskat buller från godståg på järnvägen. Bland projekten som har beviljats stöd återfinns en satsning på 5,6 miljoner euro för elektrifiering av järnvägen mellan Gävle hamn och Ostkustbanan. Förutom Gävle hamn tilldelas även hamnarna i Ystad och Karlshamn medel.

Gävle hamns godkända projekt syftar till att förbättra tillgängligheten inom hamnen och till och från Ostkustbanan med ny elektrifierad järnvägskoppling. Gävle hamn, med dess strategiska geografiska läge, beskrivs ha stor potential till att bli en viktig import- och exporthamn, och åtgärder för att stärka infrastrukturen krävs för att kunna ta potentialen till vara. INEA, Innovation and Networks Executive Agency, som bland annat ansvarar för det tekniska och finansiella genomförandet av CEF, menar i sin utvärdering av projektet att det knyter väl an till ambitionen att främja övergången från väg till järnväg, samt att det bidrar till färdigställandet av det övergripande TEN-T-nätet, vilket är ett av programmets huvudsakliga syften.

Bakgrund om Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF
Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility – CEF) syftar till att främja tillväxt, jobb och konkurrenskraft genom infrastrukturinvesteringar på EU-nivå och utgör EU:s främsta finansieringsverktyg inom transportområdet. Programmet har tre delar, varav en inriktar sig på transport och infrastruktur. Programmet är utformat för att stödja utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Fonden fokuserar särskilt på projekt med ett tydligt europeiskt mervärde, vilket inkluderar byggandet av gränsöverskridande länkar och bortbyggandet av så kallade flaskhalsar längs de viktigaste transeuropeiska transportkorridorerna.

För mer information
Läs kommissionens pressmeddelande här