Med endast godkännande från europeiska unionens råd kvar väntas EU:s medlemsstater redan vid årsskiftet kunna ta del av ett nytt program för ökat samarbete inom europeisk försvarsindustri. Programförslaget fokuserar på innovativt kapacitetsbyggande och är en vidareutveckling av den europeiska försvarsfonden (EDF). Programmet föreslås genomföras som ett pilotprojekt med möjlighet att permanentas i nästa programperiod 2021–2027.

I juli 2018 godkände Europaparlamentet EU-kommissionens förslag om att inrätta ett nytt program för utveckling inom försvarsindustrin (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP). Innan programmet lanseras måste det även godkännas av rådet (medlemsstaterna). EDIDP-programmet grundar sig i EU:s gemensamma europeiska försvarshandlingsplan (European Defence Action Plan, EDAP), som EU-kommissionen presenterade 2016. En del i genomförandet av försvarshandlingsplanen var inrättandet av den europiska försvarsfonden (European Defence Fund, EDF) samt den övergripande industriella försvarspolicyn som inrättades under 2017.

När EU-kommissionen i juni 2017 lanserade den europeiska försvarsfonden lanserades samtidigt EDIDP.  Den europeiska försvarsfonden syftar till att stödja investeringar i gemensam forskning och utveckling av försvarsmateriel och försvarsteknik. Fonden omfattar två delar som ska komplettera varandra, en forskningsdel för att finansiera gemensam forskning och innovation inom innovativ försvarsteknik, samt en kapacitetsdel som ska utgöra ett finansieringsinstrument som ska göra det möjligt för de medverkande medlemsländerna att göra saminvesteringar inom försvarsområdet. EDIDP är en del av utvecklingskomponenten i den europeiska försvarsfondens kapacitetsdel.  Det övergripande målet med EDIDP är att:

  • Främja den europeiska försvarsindustrins konkurrens- och innovationskapacitet
  • Stödja och öka samarbetet mellan små- och medelstora företag
  • Bättre utnyttja försvarsforskningens resultat

EDIDP föreslås genomföras som ett pilotprojekt med begränsad finansiering perioden 2019–2020. Därefter är målet att utvärdera EDIDP med möjlighet att permanenta programmet i nästa programperiod, 2021 – 2027.

I juli godkände Europaparlamentet programmet och innan det lanseras måste det även godkännas av rådet; något det förväntas göra. Detta innebär att programmets första projekt ska kunna finansieras från och med 2019.

Bakgrund
Säkerhet och försvar är en fråga som står högt på EU:s agenda. När EU-kommissionen, under ledning av ordförande Jean-Claude Juncker, tillträdde 2014 presenterades kommissionens 10 punkter som ska vara vägledande för kommissionens arbete fram till 2020. Arbetet med att stärka det europeiska samarbetet inom försvarspolitiken, genom att allokera medel från EU-budgeten, är ett fokusområde inom prioriteringen ”en starkare global aktör”.

Den 30 november 2016 lanserade EU-kommissionen en europeisk försvarshandlingsplan. Inom ramen för försvarshandlingsplanen föreslog kommissionen bland annat att en europeisk försvarsfond med syfte att stödja investeringar i gemensam forskning och utveckling av försvarsmateriel och försvarsteknik skulle inrättas. Som Central Sweden tidigare rapporterat om finns även ett nytt initiativ om militär mobilitet i Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Här avsätts cirka 6,5 miljarder euro till att utveckla och anpassa EU:s strategiska infrastruktur och transportnät efter militära krav och det beskrivs som ett ”civilt-militärt transportnät med dubbla användningsområden”. Fokuset på militär mobilitet är ett nytt initiativ från kommissionen och ett led i arbetet med att skapa en ”Försvarsunion” senast 2025.

För mer information
Läs mer om förslaget om EDIDP här. 
Läs mer om den europeiska försvarshandlingsplanen här. 
Läs mer om den europeiska försvarsfonden här. 
Läs mer om EU-kommissionens tio prioriteringar i kommissionens arbetsprogram 2018 här.