Den 8 maj presenterade EU-kommissionen de första resultaten från piloten för industriell omvandling som lanserades för drygt ett år. Region Norra Mellansverige, bestående av Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län, är en av tolv europeiska regioner som valdes ut att delta i piloten. Norra Mellansverige har nu beviljats 300 000 euro för att genomföra de åtgärder man har identifierat i handlingsplanen för industriell omställning som togs fram i den första fasen av piloten. Medlen ska användas till   ett så kallat Transition Lab med fokus på resurseffektivitet och en koldioxidsnål (inklusive cirkulär) ekonomi som kan leda till en gemensam plattform för öppen innovation i Norra Mellansverige.  

Drygt ett år har passerat sedan EU-kommissionens pilot för industriell omvandling inleddes och den 8 maj i år presenterade kommissionen de första resultaten från initiativet. Norra Mellansverige är en av tolv regioner och medlemsstater som valdes ut att delta i piloten. De deltagande regionerna och medlemsstaterna har under 2018 fått expertstöd från EU-kommissionen för att ta fram en handlingsplan för ekonomisk omställning. Expertstödet har utgjorts både av direkt stöd från EU-kommissionen och från andra organisationer som finansieras av EU-kommissionen, som OECD, oberoende upphandlade experter och en europeisk forskargrupp inom klusterutveckling. I den rapport om resultaten från piloten som EU-kommissionen presenterade den 8 maj presenteras en kort sammanfattning av vad de deltagande regionerna och medlemsstaterna har identifierat i sina handlingsplaner för industriell omvandling och vilka aktiviteter de planerar att genomföra i pilotens andra fas under 2019, det vill säga genomförandet av handlingsplanerna.

Under det gångna året har experter från kommissionen tillsammans med nationella och regionala myndigheter haft diskussioner för att undersöka och identifiera utmaningar kopplat till bland annat sysselsättning och stagnerade tillväxt i de deltagande regionerna. I Norra Mellansverige har stort fokus varit på breddande och spridning av innovation främst kopplat till små och medelstora företag samt att bygga ett mer effektivt industriellt ekosystem som kan attrahera talanger, forskning- och innovationsresurser och investeringar.

De tre regionerna i Norra Mellansverige har beviljats 300 000 euro för att genomföra ett så kallat Transition Lab med fokus på resurseffektivitet och en koldioxidsnål (inklusive cirkulär) ekonomi, som en åtgärd identifierad i den regionala handlingsplanen för industriell omställning. Syftet med detta Transition Lab är att samla aktörer i de tre länens innovationsekosystem, bland annat regionerna, lärosätena, Science Parks och kluster, i workshops där deltagarna gemensamt identifierar utmaningar kopplat till resurseffektivitet och koldioxidsnål ekonomi. Ambitionen är att arbetet med Transition Lab ska bli en utgångspunkt för etableringen av en gemensam plattform för öppen innovation i Norra Mellansverige.

Parallellt med dessa workshops kommer regionerna även att lansera innovationscheckar som syftar till att kickstarta regionala utvecklingsprojekt där lärosäten, näringsliv och offentlig sektor samverkar för att lösa de utmaningar man har identifierat under de workshops som genomförs i Transition Lab. Det första resultatet av initiativet är lanserandet av tolv piloter, för varje region eller medlemsland som är med och syftar till att överbrygga specifika hinder för att uppnå industriell omvandling. Samtliga tolv regioner och medlemsstater som presenterade sina projekt den 8 maj kommer att ta emot ett finansiellt stöd från EU på 300 000 euro för att kunna genomföra de åtgärder de har identifierat i de strategier för industriell omvandling som de arbetat fram under pilotens första fas. EU-kommission kommer att använda resultatet från piloten för att utveckla stöd och initiativ som bidrar till industriell omställning i hela Europa under nästa programperiod 2021–2027.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om första resultaten här

EU-kommissionens rapport om initiativets första år går att läsa här

Läs Central Swedens tidigare rapportering kring Pilotprojektet här: