Alla nya byggnader måste vara utsläppsfria från och med 2030 och nya minimistandarder för energiprestanda på EU-nivå är exempel på vad EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda innehåller. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att förslaget är mycket detaljstyrande och riskerar medföra höga kostnader för renovering och nybyggnation för både kommuner och regioner och fastighetsägare i allmänhet. Både Regeringskansliet och EU-kommissionen ger just nu intressenter möjlighet att tycka till om förslaget.

I december presenterade EU-kommissionen förslag till reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda. Förslaget syftar till att bidra till målsättningen i den europeiska gröna given och den underliggande strategin för energi- och resurseffektiva byggnader (renoveringsvågen). Förslaget innebär bland annat att:

  • Alla nya byggnader måste vara utsläppsfria från och med 2030
  • Nya minimistandarder för energiprestanda på EU-nivå
  • Energicertifikaten ska bli tydligare och innehålla bättre information samt att skyldigheten att ha ett energicertifikat utvidgas till byggnader som genomgår större renoveringar, byggnader med ett hyresavtal som ska förnyas och alla offentliga byggnader
  • Nationella planer för renovering av byggnader fullt ut ska integreras i de nationella energi- och klimatplanerna
  • Stöd till förslaget om utbyggnaden av laddningsinfrastruktur för elfordon i bostadshus och kommersiella byggnader liksom fler särskilda parkeringsplatser för cyklar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att förslaget är mycket detaljstyrande och riskerar medföra höga kostnader för renovering och nybyggnation för både kommuner och regioner och fastighetsägare i allmänhet.

Påverka förslaget
EU-kommissionen har ett så kallat feedbacksamråd, även kallat antagandesamråd, öppet gällande förslaget fram till 30 mars. Samrådet innebär att intressenter kan lämna synpunkter på det av EU-kommissionens antagna förslaget till rättsakt. Synpunkterna som inkommer i denna typ av samråd sammanfattar EU-kommissionen för Europaparlamentet och rådet, så att de kan ta hänsyn till dem när de diskuterar lagförslaget.

Nästa steg i lagstiftningsförfarandet är förhandling mellan Europaparlamentet och rådet (medlemsstaterna). Regeringskansliet har remitterat förslaget till bland andra Sveriges kommuner och Regioner samt Region Dalarna. Deadline att lämna yttrande till Regeringskansliet är 9 februari.

För mer information
Se EU-kommissionens pressmeddelande om förslaget här
Läs mer om EU-samrådet om förslaget här
Läs mer om Regeringskansliets remiss om förslaget här

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92