Med syftet att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan nationell och EU-nivå har Vinnova tillsammans med Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet presenterat ett förslag på strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa. Strategiförslaget behandlas just nu av Regeringskansliet.  

De svenska forskningsfinansiärerna har ett regeringsuppdrag att ta fram en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa. I slutet av november presenterades strategiförslaget som tagits fram utifrån analyser samt intervjuer och enkätsvar från olika forsknings- och innovationsaktörer, bland andra de regionalt utvecklingsansvariga och de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel. Strategin syftar till att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan nationell och EU-nivå. Strategiförslaget har sin utgångspunkt i att deltagandet i Horisont Europa ska drivas av ambitionerna att uppnå:

  • Forskningskvalitet och innovationskraft i världskraft
  • Kunskap och kapacitet som säkerställer hållbar utveckling
  • Effektiv delning av resurser och data
  • Internationellt attraktiva aktörer och miljöer
  • Ökat inflytande på den europeiska forsknings- och innovationspolitiken liksom på ramprogrammet

Andra viktiga områden som omnämns i strategiförslaget är de partnerskap som återfinns inom Horisont Europa och som syftar till att länka nationella och regionala satsningar med Horisont Europa, samt att möjliggöra globala samarbeten. Strategiförslaget menar även att det är tydligt att Horisont Europa har högre förväntningarna på synergier mellan ramprogrammets insatser och nationella insatser än i tidigare ramprogram.

Horisont Europa
Horisont Europa är det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation under perioden 2021–2027. Programmet är till stora delar en fortsättning på Horisont 2020 (ramprogrammet för åren 2014–2020) men lägger ett starkare fokus på europeiska partnerskap och ambitiösa forsknings- och innovationsuppdrag (missions) för att lösa stora samhällsutmaningar. Horisont Europa ska bidra till att uppfylla visioner om ett välmående, rättvist och hållbart samhälle, stärka grön tillväxt och konkurrenskraft i Europa. Programmet har även tydliga globala målsättningar att bekämpa klimatförändringen och verka för en hållbar utveckling. Programmet kommer att ha stor betydelse för forskare i Sverige och för det svenska forsknings- och innovationssystemet.

Bakgrund strategin
I förberedelser inför genomförandet av Horisont Europa har Vinnova tillsammans med Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet haft i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i ramprogrammet. En viktig del i arbetet har varit att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörer. I uppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa ingick även att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen ligger till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa.

För mer information
Läs hela strategiförslaget här

Kontaktpersoner på Central Sweden

Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58

Anders Vallin
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55