I ett utkast av arbetsprogram för Missions gällande åren 2021–2022 presenteras EU-kommissionens ambition att arbetet med Missions ska kunna inledas under våren 2021 då fem missions-utlysningar föreslås publiceras. Under den Mission som gäller klimatanpassning handlar utlysningen om att regionala och lokala organisationer ska driva projekt och satsningar för att anpassa sig bättre i relation till klimatförändringarna.  

En central del av EU:s nya forskningsprogram, Horisont Europa, är så kallade Missions”. Missions kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar. De fem missions som är beslutade att gälla är:  

  • Cancer 
  • Anpassning till klimatförändringar och samhällelig omställning
  • Hållbara hav, sjöar och vattendrag
  • Klimatneutrala och smarta städer
  • Sund jordbruksmark och mat 

Förslag på prioriteringar för de första utlysningarna
Det har länge talats om att Missions ska implementeras under våren 2021 men vilken månad som gäller samt om det innebär konkreta utlysningar har varit oklart. I förra veckan kom en del svar på denna fråga då ett utkast på EU-kommissionens arbetsprogram för Missions läckte ut. I arbetsprogrammet beskrivs främst fem utlysningar, ett inom varje Mission, som föreslås publiceras den 12 maj och som stänger den 9 september.  Dessa utlysningar är inte beslutade om ännu och tidplanen kan fortfarande ändras men när det fullständiga arbetsprogrammet för Missions offentliggörs i slutet av mars förväntas detta bli ämnena och inriktningarna som gäller.  

Fem utlysningar 
Av de fem utlysningar som presenteras i utkastet är det en utlysning med extra stor relevans för regionala organisationer. Utlysningen är direkt översatt menad att skapa ”Bättre klimatanpassade regioner och lokala organisationer” och syftar till att bidra till samhällsutmaningen inom Mission nummer ett, klimatanpassning i Europa. En annan utlysning handlar om klimatneutrala och smarta städer vilket också medför en regional relevans. Alla fem utlysningarna går att läsa mer om i utkastet

För mer information 
Läs utkastet på arbetsprogram här
Läs mer om Missions på Vinnovas hemsida
Läs mer om Horisont Europa här

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75