EU-kommissionen föreslår ytterligare flexibilitet i användning av de europeisk struktur- och investeringsfonderna (ESIF) i nuvarande programperiod för att möta effekterna av Coronakrisen. Det nya initiativet kallas Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten Plus (CRII+) och föreslås bland annat tillfälligt erbjuda medlemsstaterna möjlighet att ansöka om 100 procent medfinansiering från EU för insatser inom ESIF, möjligheter till flexibilitet i överföring av medel mellan ERUF och ESF samt möjlighet att ”övertrassera” upp till 10 procent av budgeten för en viss prioritering. Förslaget väntas kunna träda i kraft redan i slutet av april.

Den 2 april presenterade kommissionen ytterligare ett initiativ i linje med Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten. Det nya initiativet kallas Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten Plus (CRII+). CRII+ är tänkt att komplettera det första investeringsinitiativet genom att erbjuda än mer ökad flexibilitet i användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna i nuvarande programperiod. Förslaget om CRII+ innebär bland annat en flexibilitet kopplat till den tematiska koncentrationen samt möjlighet till 100 procent finansiering från EU för 2020 – 2021 (tillskillnad från 50 procent som finansieringen ser ut idag). Likt det första investeringsinitiativet innebär CRII+ att kommissionen föreslår att frångå kravet att begära återbetalning från medlemsländerna av oanvänd förfinansiering från EU:s struktur- och investeringsfonder samt att medlemsstater och regioner väntas använda de redan befintliga medlen till dessa nya tillfälliga insatser.

Genom CRII+ föreslår kommissionen bland annat:

  • Att medlemsstaterna tillfälligt får möjlighet att ansöka om 100 procent medfinansiering från EU för insatser inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna för bokföringsåret 2020 – 2021. Det förutsätter att medlemsstaten begär ändringar av operativa program för att möjliggöra detta.
  • Skapa ytterligare möjligheter till flexibilitet i överföring av medel mellan de sammanhållningspolitiska fonderna. Medlemsstaterna får genom detta möjlighet att begära att programmedlen för 2020 för målet Investering för tillväxt och sysselsättning ska överföras mellan ERUF och ESF. Överföringarna får inte påverka anslagen till sysselsättningsinitiativet för unga.
  • Att medlemsstater ska kunna undantas kravet om tematisk koncentration för att kunna omfördela medel till de områden som drabbats hårdast av den nuvarande krisen.
  • Tillåta en viss ekonomisk flexibilitet vid avslutandet av program, så att medlemsstater och regioner kan använda hela EU-stödet. Detta innebär att kommissionen föreslår att medlemsstaterna ska ges möjlighet att ”övertrassera” upp till 10 procent av budgeten för en viss prioritering, förutsatt att detta kompenseras med en motsvarande minskning av en annan prioritering i samma program.
  • Låta Europeiska regionala utvecklingsfonden ge stöd till företag som befinner sig i svårigheter under dessa särskilda omständigheter, i enlighet med flexibiliteten i reglerna om statligt stöd.

Nästa steg
Kommissionens förslag om CRII+ måste godkännas av rådet och Europaparlamentet för att kunna träda i kraft. CRII+, likt det första investeringsinitiativet, ser ut att kunna behandlas på rekordfart av rådet och Europaparlamentet. Om allt går enligt tidsplan så kan förslaget komma att träda i kraft redan i slutet av april. Både det första investeringsinitiativet och CRII+ är en möjlighet för medlemsstaterna att implementera, det är inte obligatoriskt. Det är upp till varje medlemsstat att beslut om och hur dessa möjligheter ska implementeras i medlemsstaten.

För mer information
Läs mer om CRII+ här
Läs mer om det första Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten här

För mer information
Kontakta Johanna Bond
EU-strateg inom forskning och innovation samt sammanhållningspolitik

+32 496 30 69 58