EU-kommissionen har presenterat ett förslag på utformning och implementering av CEF2 Digital-programmets tre första år (2021 – 2023). I förslaget framgår att de två huvudsakliga prioriteringarna för programmet föreslås vara utveckling av 5G-infrastruktur i Europa samt gränsöverskridande informationsinfrastruktur i EU. Kommissionen välkomnar synpunkter på förslaget samt uppmanar aktörer som har förslag på projekt som skulle kunna finansieras av CEF2 Digital att kontakta den nationella kontaktpunkten för programmet, vilket för Sveriges del är Post- och telestyrelsen.

I början av december 2019 publicerade EU-kommissionen ett så kallat ”non-paper”, det vill säga icke-officiellt dokument, om förslag på en implementeringsplan för programmet CEF2 Digital, det delprogram inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) som ska finansiera digital infrastruktur. Syftet med dokumentet är att vägleda i diskussionerna om programmets utformning och implementering för de första tre åren (2021 – 2023).

Exempel på åtgärder som föreslås kunna finansieras av programmet:

  • Spridning av och tillgång till nätverk med hög kapacitet, så som 5G-system, som kan erbjuda tillgång till snabb internetuppkoppling i områden där verksamhet av hög socioekonomisk betydelse finns lokaliserad;
  • Tillhandahållande av offentlig gratis trådlös uppkoppling av hög kvalitet;
  • Heltäckande 5G-täckning längs alla stora transportsträckor, så som de inom de transeuropeiska transportnätverken (TEN-T);
  • Uppgradera eller investera i nya stamnät, vilket bland annat omfattar sjökabel, inom och mellan medlemsländer och till tredje land;
  • Investera i infrastruktur för digital konnektivitet i gränsöverskridande projekt inom energi och transport och/eller stödja redan existerande digitala plattformar som är direkt kopplat till transport- och energiinfrastruktur.

I det icke-officiella ”non-paper” som kommissionen publicerade i början av december 2019 presenteras resultatet av de konsultationer som kommissionen hittills har haft med medlemsstater och andra intressenter. Utifrån de synpunkter som framkommit föreslår kommissionen att CEF2 Digital-programmet ska bestå av två pelare:

  • Pelare 1: utveckling av 5G-infrastruktur i Europa (upp till 75% av programmets budget)
  • Pelare 2: gränsöverskridande informationsinfrastruktur i EU (upp till 25 % av programmets budget)

Medfinansiering från CEF2 Digital till beviljade projekt föreslås vara mellan 30 – 50 procent. För projekt som kan skapa synergier mellan transport, energi och digital sektor kan medfinansieringsgraden öka med 10 procent. Projekt som ansöker om medel från CEF2 Digital ska först ha utvärderats och godkänts på nationell nivå.

Kommissionen välkomnar synpunkter på förslaget om programmets utformning och implementering för de första tre åren utifrån skrivelserna i det icke-officiella dokumentet. Synpunkter kan skickas till EC-CEF2DIGITAL@ec.europa.eu. Kommissionen uppmanar även aktörer som har förslag på projekt som skulle kunna finansieras av CEF2 Digital att kontakta den nationella kontaktpunkten för programmet, som för Sveriges del är det Post- och telestyrelsen.