Life-programmet behåller sitt namn i nästa programperiod och erfarenheter och resultat från mer än 4500 projekt ligger till grund för EU-kommissionens förslag till det nya programmet. LIFE är ett av de program för vilka kommissionen föreslår den största proportionella ökningen, med en budget på 5,45 miljarder euro för perioden 2021–2027. Fortsatt stöd till den cirkulära ekonomin och ökat fokus till energieffektivitet är huvuddrag i förslaget om LIFE i nästa programperiod.

Life är EU:s miljö- och klimatprogram och programmet har funnits sedan 1992. Under nästa programperiod ska klimatåtgärder ingå i alla större EU-program, särskilt inom sammanhållningspolitiken, regional utveckling, energi, transporter, forskning och innovation, den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s utvecklingspolitik. Ambitionen är att kunna genomföra Parisavtalet och nå FN:s mål för hållbar utveckling varför ungefär 25 procent av EU:s totala långtidsbudget för åren 2021–2027 kommer att prioriteras för att möta de globala klimathoten.

”Ett starkare Life-program kommer att spela en viktig roll när det gäller att öka investeringarna i klimatåtgärder och ren energi i hela Europa. Genom fortsatt stöd till begränsning av och anpassning till klimatförändringar kommer Life-programmet också att fortsätta hjälpa EU att nå sina klimatmål och åtaganden enligt Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling”, sade klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete när förslaget presenterades.

Det nya Life-programmet kommer att innehålla två huvudområden, miljö och klimatåtgärder, samt fyra delprogram:

  • Natur och biodiversitet(2.150 miljarder euro). Ska omfatta stöd till åtgärdsprojekt för att utveckla, tillämpa och främja bästa praxis i fråga om natur och biologisk mångfald. Dessutom ska nya, särskilda strategiska naturprojekt få stöd i alla medlemsstater för att bidra till att integrera målen för natur och biologisk mångfald i övriga politikområden och finansieringsprogram, t.ex. jordbruk och landsbygdsutveckling, och därigenom säkerställa en mer sammanhållen strategi mellan olika sektorer.
  • Cirkulär ekonomi och begränsning av klimatförändringar(1.350 miljarder euro). Åtgärder som stöds kommer att bidra till att nå stora EU-politiska mål som övergången till en cirkulär ekonomi och skydda och förbättra kvaliteten på EU:s luft och vatten.
  • Klimatförändring och anpassning (0.950 miljarder euro). Åtgärder som stöds kommer att bidra till att genomföra EU:s mål för 2030 gällande s energi- och klimatpolitik och uppfylla unionens åtaganden enligt Parisavtalet om klimatförändringar.
  • Ren energiövergång – Clean Energy Transition(1 miljard euro). Detta nya delprogram kommer att bygga upp kapacitet, stimulera investeringar och stödja genomförandet av politiska åtgärder som fokuserar på energieffektivitet och småskaliga förnybara energikällor som bidrar till våra miljömål.

Det nya programmet har utformats för att bli enklare, flexiblare och underlätta en bredare geografisk tillgång till medel. Det kommer att inriktas på att utveckla och genomföra innovativa sätt att hantera miljö- och klimatproblem. Det kommer också att säkerställa tillräcklig flexibilitet för att kunna ta itu med nya viktiga prioriteringar som uppkommer under programmets löptid.

För mer information
Läs kommissionens informationsfolder om programmet här 
Klicka här för att komma till kommissionens informationssida om programmet

Life-programmet föreslås en 60 procentig budgetökning i EU-kommissionens förslag för nästa programperiod, 2021 – 2027