I EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget får det nya forsknings- och innovationsprogrammet ökade anslag. Programmet föreslås tilldelas 97,9 miljarder euro och stärks därmed enligt kommissionen, i jämförelse med innevarande program, med 30 procent. Kommissionen meddelade även att det nya forsknings- och innovationsprogrammet kommer föreslås namnet ”Horizon Europe”. Namnet har valts i linje med kommissionens tidigare utfästelser om att utveckla istället för att revolutionera det innevarande ramprogrammet, Horisont 2020.

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen som väntat sitt förslag om ny långtidsbudget för perioden 2021 – 2027. I förslaget tilldelas forskning och innovation 97,9 miljarder euro, något som kommissionen menar är en ökning med 30 procent i direkt jämförelse med det innevarande programmet för forskning och innovation, Horisont 2020. Huruvida ökningen de facto är såpass stor som kommissionen hävdar är dock oklart, då det handlar om att jämföra belopp som angetts i olika års prisnivåer, då kommissionen också räknar med en årlig inflation på 2 %. Nätverket Science|Buisness räknar snarare fram en siffra på cirka 86 miljarder, efter att ta kompenserat för inflation och skalat av de budgetposter som inte inkluderas i Horisont 2020 (Euratom och InvestEU, uppföljaren till Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar, EFSI.) Central Sweden gör tolkningen att kommissionens förslag omfattar en höjning men att det troligtvis inte handlar om så mycket som 30 %.

Vinnova har i sitt nyhetsbrev från den 4 maj även lyft fram att om Storbritannien därtill räknas ut ur ekvationen – den medlemsstat som tagit hem störst belopp under det innevarande programmet – stärks programmet med hela 50 procent. På området för forskning- och innovation ser Brexit därför ut att kunna ge fler aktörer än tidigare större möjligheter till finansiering. Central Sweden vill dock även här påpeka att siffran i hög grad är osäker då summorna som troligtvis använts för att få fram 50 % antagligen inte riktigt är jämförbara. Slutligen är det också fortfarande oklart om, och på vilket sätt, Storbritannien kommer att delta i programmet i nästa programperiod, vilket då både skulle innebära mer konkurrens om finansiering men också större anslag då Storbritannien skulle vara tvunget att bidra med egen finansiering till programmet.

Förstärkningen av programmet är i alla fall i linje med vad både medlemsstaterna, Europaparlament och relevanta intressegrupper önskat, trots att förslaget placerar sig en bra bit under de 120 miljarder euro som bland annat Europaparlamentet förespråkat.

Från Horisont 2020 till ”Horizon Europe”
EU-kommissionen har även föreslagit att det nya programmet bör få namnet Horizon Europe. Kommissionen motiverar namnvalet av det nya ramprogrammet med att man vill utveckla istället för att revolutionera det innevarande ramprogrammet, Horisont 2020, istället för att göra om det i grunden.

Utöver förslaget om mer medel i nästa långtidsbudget har EU-kommissionen även publicerat en sammanfattning av de förbättringar man vill genomföra inom ramen för Horizon Europe. Bland annat vill kommissionen i nästa program främja:

  • Förenklade och färre partnerskapsprogram
  • Överbrygga partnerskaps- och finansieringsgapet mellan öst och väst
  • Mer öppenhet och insyn
  • Förbättra tillgången till programmet för utländska aktörer
  • “Missions-ledd” forskning och innovation

Vad händer nu?
Under de närmsta veckorna kommer EU-kommissionen att ta fram mer sektorsspecifika och detaljerade förslag för hur de olika finansieringsprogrammen ska utformas, däribland Horizon Europe. Förslaget om Horizon Europe väntas publiceras 6 juni. Beslutet om EU:s framtida långtidsbudget måste därefter fattas enhälligt av rådet och godkännas av Europaparlamentet för att träda i kraft.

Vidare inleds förhandlingarna om den framtida budgeten med omedelbar verkan och kommissionen understryker vikten av att förhandlingarna ges högsta prioritet, för att en överenskommelse ska kunna nås innan valet till Europaparlamentet i maj 2019 och toppmötet i Sibiu den 9 maj 2019. Om detta lyckas återstår att se, då tidsplanen är mycket ambitiös.

Central Sweden kommer fortsatt följa och rapportera kring utvecklingen av det nya ramprogrammet för forskning och innovation, Horizon Europe, samt av det lagda budgetförslaget i sin helhet.

För mer information
Läs mer om namnvalet, Horizon Europe, på EU-kommissionens hemsida genom att klicka här.
Läs Science|Buisness nyheter om budgetförslaget, dess innehåll och svårigheterna med att jämföra den nuvarande och framtida budgeten genom att klicka här, här, och här.

Kommissionens föreslagna tidsplan för beslut om långtidsbudgeten:
(Bild: Kommissionen)