Den 25 mars presenterades det första årliga arbetsprogrammet för EU:s utbildningsprogram Erasmus+. Arbetsprogrammet slår fast att de första utlysningarna inom programmet lanseras under april och att Erasmus+ kommer fokusera på tre övergripande prioriteringar under 2021:  Inkludering, digital omställning och grön omställning.

Den 25 mars presenterade EU-kommissionen det första årliga arbetsprogrammet för Erasmus+. I arbetsprogrammet presenteras tidplanen för programmets utlysningar under 2021 samt prioriterade insatser. De första utlysningarna inom programmet lanseras på Universitet och högskolerådets (UHR) hemsida i början av april. Utlysningarna gäller Mobilitetsprojekt samt Partnerskap för samarbete. Ansökan för Erasmus+ mobilitet öppnar den 30–31 mars och sista ansökningsdag är den 11 maj. Ansökan för Erasmus+ partnerskap för samarbete öppnar den 8 april och sista ansökningsdag är den 20 maj.

Inkludering, digitalisering och grön omställning prioriteras
Utlysningarna går i linje med tre övergripande prioriteringar som statuerats i arbetsprogrammet för 2021:

  • Ett inkluderande Erasmus+: Ge ökade möjligheter för personer med sämre förutsättningar, t.ex. med skilda kulturella, sociala och ekonomiska bakgrunder, och för personer som bor i avlägset belägna områden eller landsbygdsområden.
  • Ett digitalt Erasmus+: Coronapandemin har satt fokus på behovet av att påskynda den digitala omställningen inom utbildningssystemen. Programmet kommer att stödja utveckling av digitala färdigheter i linje med handlingsplanen för digital utbildning.
  • Ett grönt Erasmus+: I linje med den europeiska gröna given ger programmet ekonomiska incitament till att deltagarna använder hållbara transportmedel. Programmet kommer också att finansiera projekt som främjar miljömedvetenhet och underlätta utbyten som rör åtgärder för att motverka klimatkrisen.

Ett program som ska nå ut till fler
När EU:s utbildningsprogram Erasmus+ presenterade sitt första årliga arbetsprogram beskrev EU-kommissionären Margaritis Schinas, med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil, att programmet nu har befäst sin position som ett av EU:s största framgångar. En beskrivning som återspeglas i det faktum att programmet nästintill fördubblar sin budget från tidigare programperiod och nu tilldelas 28 miljarder euro mellan 2021–2027 jämfört med 14,7 miljarder euro under 2014–2020. Tanken med den ökade budgeten är att nå ut till över 10 miljoner människor, inkludera fler typer av organisationer och målgrupper och främja samarbete i ytterligare länder inom och utanför EU.

Bakgrund om Erasmus+

En liknande struktur i det nya programmet
För att skapa kontinuitet och långsiktig effekt har Erasmus+ programmet inte förändrat sin huvudsakliga struktur i och med den nya programperioden. Programmet kommer främja fyra huvudsakliga aktiviteter:

  • Mobilitetsprojekt
  • Partnerskap för samarbete
  • Policyutvecklande projekt
  • Jean Monnet aktiviteter

En nyhet som introducerades redan under 2020 och kommer fortsätta i nuvarande programperiod är så kallad Erasmus+ Ackreditering. Syftet är att övergå från enskilda projekt till mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmus+. Ansökan om ackreditering är öppen en gång per år och den godkänns för en organisation eller ett konsortium fram till programperiodens slut. Godkänd organisation kan årligen ansöka om bidrag för att genomföra önskade projekt. Ansökan för årets ackreditering planeras i slutet av oktober.

Erasmus+ riktar sig till en rad olika organisationer
Genom Erasmus+ ges miljoner européer möjligheten att studera, praktisera, jobbskugga, delta i erfarenhetsutbyten och samarbeta kring sektorsspecifika frågor utomlands. Den gemensamma nämnaren för de projekt och samarbeten som ska främjas via programmet är att det finns en tydlig koppling till utbildning och att aktiviteter stöttar de politiska mål som programmet har sin utgångspunkt i. Det medför att programmet når ut till en bred flora av sektorer och olika typer av aktörer. Utöver skolor och universitet är Erasmus+ öppet för regioner, kommuner, folkhögskolor, vuxenutbildning, yrkesutbildning, idrottsföreningar ungdomsföreningar eller organisationer som inte genomför utbildningsinsatser primärt men som på något sätt koordinerar eller siktar på att främja utbildning och lärande inom en sektor.

Ett politiskt och framgångsrikt program
Erasmus+ är ett politiskt program som går i tydlig linje med EU:s mål och handlingsplaner som exempelvis den Gröna given, EU:s digitala decennium och det europeiska området för utbildning. Det är också ett program som enligt undersökningar rankas som det tredje mest framgångsrika med EU-samarbetet efter fred och fri rörlighet.

För mer information
Läs mer om Erasmus+ via Universitet och högskolerådets hemsida
Läs mer om det nya arbetsprogrammet via EU-kommissionens pressmeddelande
Läs mer om Erasmus+ prioriteringar för 2021 i arbetsprogrammet
Läs mer om Erasmus+ Ackreditering via UHR:s hemsida

Central Sweden bevakar nyheter och utlysningar inom Erasmus+ löpande. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via uppgifterna nedan.

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75