I en film producerad i samband med dialogkonferensen om den framtida sammanhållningspolitiken i Gävle den 17 april 2018 presenteras ett antal exempel på projekt finansierade av strukturfondsmedlen i Norra Mellansverige under denna programperiod. Vikten av att alla regioner i Europa ska omfattas av sammanhållningspolitiken och varför det är viktigt med att fortsatt starkt stöd för sammanhållningspolitiken i nästa programperiod, och också frågor som lyfts fram i filmen. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Sveriges regioner, har under våren anordnat åtta regionala dialogkonferenser om den framtida sammanhållningspolitiken. Vidare kommer en en avslutande nationell konferens anordnas under hösten 2018. Syftet med konferenserna är att öka sammanhållningspolitikens synlighet, diskutera sammanhållningspolitikens mervärde samt öka medvetenheten hos allmänheten och de regionala politiska företrädarna om EU:s möjligheter och påverkan. Den 27 mars anordnades Östra Mellansveriges dialogkonferens i Norrköping och den 17 april anordnades Norra Mellansveriges konferens i Gävle.

I samband med konferensen i Gävle den 17 april producerades en kort film som beskriver vikten av att alla regioner i Europa ska omfattas av sammanhållningspolitiken, och varför det är viktigt med ett fortsatt starkt stöd för sammanhållningspolitiken i nästa programperiod. Vidare presenteras ett antal exempel på projekt finansierade av strukturfondsmedlen i Norra Mellansverige under denna programperiod.


Mer om dialogkonferenserna

Under hösten 2017 lanserade Council of European Municipalities and Regions (CEMR) i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för regional utveckling (DG REGIO) initiativet om att de tillsammans med nationella, regionala och lokala partners runt om i Europa ska ha anordnat 60 dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken innan september 2018. Syftet är att synliggöra sammanhållningspolitiken och skapa en dialog om utmaningar och prioriteringar för framtiden. I Sverige genomför SKL, tillsammans med regionerna, åtta regionala konferenser under våren.

I höst bjuder SKL in till en avslutande nationell dialogkonferens som kommer att fokusera på EU-kommissionens förslag om långtidsbudgeten, prioriteringarna för sammanhållningspolitiken, samt förhandlingarna mellan medlemsländerna och Europaparlamentet.

För mer information
Läs Central Swedens nyhet om dialogkonferenserna här.
Läs Region Dalarnas nyhet om dialogkonferensen i Gävle här.
Läs Region Gävleborgs information om dialogkonferenserna här.
Läs mer om Östra Mellansveriges dialogkonferensen här.
Läs Council of European Municipalities and Regions (CEMR) information om dialogkonferenserna här