Tisdagen den 20 november arrangerade Transportföretagen ett event om EU:s framtida transportpolitik med ett flertal intressanta talare inbjudna. För att uppnå de globala målen för hållbar utveckling och övergången mot ett fossilfritt transportsystem i EU krävs effektiva och hållbara transportlösningar. Eventet modererades av Europaparlamentarikern Christofer Fjellner och en av de fem talarna var Näringsdepartementets Anna Ullström, som diskuterade regeringens nationella godstransportstrategi.

Christofer Fjellner, Europaparlamentariker i partigruppen EPP (European People’s Party), var moderator under förra veckans transportevent i Europaparlamentet. Maria Börjesson, professor på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), problematiserade runt Sveriges ökade resande och rörlighet samt vikten av att sätta rätt pris på koldioxidutsläpp från transporter. På plats var även Isabelle Vandoorne, biträdande enhetschef på EU-kommissionens generaldirektorat för transport (DG MOVE), som pratade om vikten av multimodalitet, hållbara urbana transporter och intelligenta transportsystem. Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, expertrådgivare på områdena hållbarhet, företagsklimat och EU:s politik, diskuterade hållbar utveckling och Anna Ullström från Näringsdepartementet gav en överblick av regeringens nationella godstransportstrategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Målet med strategin är att tydliggöra och möjliggöra metoder för hur godstransportsystemet bör utvecklas och samverka med andra godsaktörer. Anna presenterade innehållet av strategin, framtida prioriterade insatser och strategins tre fokusområden.

Christofer Fjellner, Europaparlamentariker i EPP, välkomnar eventets gäster.

Mattias Dahl, VD för Transportföretagen, lyfte bland annat problematiken med att jämföra olika transporter och utsläppsmängd gentemot varandra, istället för att se hela transportsystemet som en enda enhet som behöver utvecklas och förbättras, oavsett transporttyp. Under övergången mot ett fossilfritt transportsystem har exempelvis Sverige stor potential till att investera i biodrivmedel. El som drivmedel kommer också få allt större betydelse i övergången. Kostnaderna för dessa alternativ måste således minska för att medborgare ska välja mer hållbara alternativ. Transportföretagen lyfte även fram sina nyligen antagna ståndpunkter om EU:s transportpolitik, där ett stort fokus ligger på en hållbar och välfungerande inre marknad, den sociala pelaren, den transeuropeiska transportinfrastrukturen samt miljö- och klimatpåverkan.

Bakgrund
Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen i Sverige. Det inkluderar motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen. De har nio förbund med cirka 10 300 medlemsföretag och 211 000 anställda. Transportföretagen stödjer sina medlemmar, arbetar med näringspolitiska frågor och kompetensförsörjning samt främjar tillväxt och välstånd i Sverige.

För mer information

Läs regeringens nationella godstransportstrategi här 

Transportföretagens ståndpunkter om EU:s transportpolitik